Кафедри

Результат (детально - по предметах)

 • Кафедра анатомiї людини
 • Кафедра патологiчної анатомiї з секцiйним курсом та судовою медициною
 • Кафедра гiстологiї та ембрiологiї
 • Кафедра медичної бiологiї
 • Кафедра мiкробiологiї, вiрусологiї та iмунологiї
 • Кафедра фiзiологiї
 • Кафедра соцiальної медицини, органiзацiї та економiки охорони здоров'я з медичною статистикою та iсторiєю медицини
 • Кафедра Медичної біоетики та деонтології
 • Кафедра медичної бiохiмiї
 • Кафедра фармакологiї з клiнiчною фармакологiєю
 • Кафедра загальної гiгiєни та екологiї
 • Кафедра патологiчної фiзiологiї
 • Кафедра медицини катастроф та військової медицини
 • Кафедра медичної iнформатики
 • Кафедра медичної фізики та медичного обладнання
 • Кафедра філософії та суспільних дисциплін
 • Кафедра українознавства
 • Кафедра іноземних мов з медичною термінологією
 • Міжнародна медсестринська школа
 • Сестринська справа (бакалавр) - дистанційна форма навчання
 • Сестринська справа (магістр) - дистанційна форма навчання
 • Кафедри, що викладають медсестринські дисципліни українською мовою
 • Кафедра клiнiко-лабораторної дiагностики
 • Кафедра пропедевтики внутрiшньої медицини та фтизiатрiї
 • Кафедра внутрiшньої медицини №1
 • Кафедра функціональної діагностики та клінічної патофізіології
 • Кафедра внутрiшньої медицини №3
 • Кафедра iнфекцiйних хвороб з епiдемiологiєю, шкiрними та венеричними хворобами
 • Кафедра неврологiї, психiатрiї, наркологiї та медичної психологiї
 • Кафедра педiатрiї та дитячої хiрургiї
 • Кафедра загальної та оперативної хiрургiї з топографiчною анатомiєю
 • Кафедра хiрургiї №1
 • Кафедра акушерства та гiнекологiї №1
 • Кафедра медичної реабiлiтацiї та спортивної медицини
 • Кафедра оториноларингологiї, офтальмологiї та нейрохiрургiї
 • Кафедра oнкологiї, променевої дiагностики i терапiї та радiацiйної медицини
 • Кафедра первинної медико-санітарної допомоги та сімейної медицини
 • Кафедра невідкладної та екстреної медичної допомоги
 • Кафедра управління та економіки фармації
 • Кафедра фармацевтичної хiмiї
 • Кафедра фармакогнозiї з медичною ботанiкою
 • Кафедра клінічної фармації
 • Кафедра технології ліків
 • Кафедра ендоскопії з малоінвазивною хірургією, урологією, ортопедією та травматологією ФПО
 • Кафедра aкушерства та гiнекологiї ФПО
 • Кафедра хірургії ФПО
 • Кафедра педiатрiї ФПО
 • Кафедра терапiї та сiмейної медицини ФПО
 • Кафедра хірургічної стоматології
 • Кафедра терапевтичної стоматології
 • Кафедра дитячої стоматології
 • Кафедра ортопедичної стоматології
 • Кафедра клiнiчної iмунологiї, алергологiї та загального догляду за хворими
 • Кафедра хiрургiї з анестезiологiєю №2
 • Кафедра внутрiшньої медицини №2
 • Кафедра акушерства та гiнекологiї №2
 • Кафедра педiатрiї №2