Медицина

Методичні вказівки

Методична вказівка

для студентів 2 курсу медичного факультету

(медико-профілактична справа)

 

ЗАНЯТТЯ № 5 (практичне – 6 годин)

 

Тема. Катаболізм та біосинтез глікогену. Регуляція обміну глікогену. Біосинтез глюкози – глюконеогенез. Механізми гормональної регуляції та патологія обміну вуглеводів.

 

Мета: Уміти трактувати біохімічні закономірності внутрішньоклітинного метаболізму вуглеводів: функціональні особливості та біологічне значення біосинтезу глюкози (глюконеогенез), синтезу та розпаду глікогену в тканинах. Пояснювати суть цукрового навантаження та використання даного аналізу для діагностики цукрового діабету, контролю його перебігу і лікування.

 

Професійна орієнтація студентів:

Глюкозотолерантний тест є важливим показником показником вуглеводного обміну, дослідження якого дозволяє діагностувати такі захворювання як цукровий діабет, зміни гормональної активності щитовидної залози, наднирників.

Цукровий діабет є актуальною проблемою сучасної медицини. Метод цукрового навантаження дозволяє діагностувати приховані форми діабету, порушення глікогенутворюючої функції печінки.

 

Методика виконання практичної роботи. - 9.00-12.00 год. Виконання практичної роботи відбувається у відповідності з методами біохімічних досліджень лабораторного практикуму з обов’язковим оформленням протоколу і висновком в кінці кожної роботи.

Робота 1. Визачити кількість глюкози в сечі уніфікованим методом «Глюкотест». (практикум, робота 61, 2)

Робота 2. Визначити кількість глюкози в патологічній сечі методом Альтгаузена (практикум, робота 61, 3).

Робота 3.  Дослідити вплив цукрового навантаження на рівень глюкози в крові. Зобразити одержану криву (практикум, робота 60).

 

Програма самопідготовки студентів до заняття.

1. Біосинтез глікогену: ферментативні реакції, фізіологічне значення. Регуляція активності глікогенсинтази.

2. Фосфоролітичний шлях розщеплення глікогену в печінці та м'язах - глікогеноліз:

а) відмінність від гліколізу;

б) біологічна роль та енергетичний баланс глікогенолізу.

3. Гормональна регуляція обміну глікогену в мязах та печінці.

4. Спадкові порушення обміну глікогену.

5. Глюконеогенез: субстрати, метаболічний шлях, біологічне значення.

6. Незворотні реакції на шляху глюконеогенезу, способи їх коригування.

7. Глюкозо-лактатний та глюкозо-аланіновий цикли, їх суть і значення.

8. Механізми та ефекти впливу інсуліну, адреналіну, глюкагону, глюкокортикоїдів, тироксину, гормонів гіпофізу на вуглеводний обмін.

9. Цукровий діабет: типи, клініко-біохімічна характеристика. Глюкозотолерантний тест, цукрові криві.

10. Глюкозний нирковий поріг. Глюкозурія, причини, методи визначення глюкози в сечі.

 

Семінарське обговорення теоретичних питань:

12.30-14.00год.

 

Тестові завдання та ситуаційні задачі.

1. У деяких здорових людей після цукрового навантаження через 1,5-2 год. спостерігається короткочасне зниження глюкози в крові відносно вихідного рівня. Чи добра це ознака? Пояснити.

2. У хворого виявлена гіперглікемія. Чи можна констатувати, що це цукровий діабет? Які додаткові дослідження слід провести?

3. Людина не вживає їжу протягом 10-12 годин. За рахунок яких процесів вміст глюкози в крові залишається на постійному рівні?

4. Довготривале голодування може спричинити зниження глюкози в крові і енергетичний «голод» головного мозку. Який процес до деякої міри запобігає цьому?

5. Обхідні реакції на шляху глюконеогенезу забезпечуються наступними ферментами, крім:

A.   Альдолази.

B.    Глюкозо-6-фосфатази.

C.   Фруктозо-1,6-дифосфатази.

D.   Піруваткарбоксилази.

E.    Фосфоенолпіруват-карбоксикінази.

 

Самостійна робота студентів  1415 – 1500 год.

Письмове тестування студентів, які не склали контроль за системою «MOODLE», перегляд тематичних навчальних таблиць, тренінг в коп’ютерному класі тестів ліцензійного іспиту «Крок -1» і кафедральної бази тестів, поглиблене вивчення матеріалу тем, винесених на самостійне опрацювання тощо.

 

Студент повинен знати:

1. Фосфоролітичний шлях розщеплення глікогену в печінці та м'язах. Регуляція  активності глікогенфосфорилази.

2. Біосинтез глікогену: ферментативні реакції, фізіологічне значення. Регуляція активності глікогенсинтази.

3. Механізм і біологічне значення глюконеогенезу.

4. Гормональну регуляцію обміну вуглеводів.

5. Патології вуглеводного обміну: цукровий діабет, глікогенні хвороби.

 

Студент повинен вміти:

1. Дослідити вплив цукрового навантаження на рівень глюкози в крові та пояснити значення даного аналізу для діагностики прихованих форм цукрового діабету.

2. Визначати вміст глюкози в сечі та трактувати використання цього показника з діагностичною метою при нейроендокринних порушеннях обміну вуглеводів, захворюваннях печінки, нирок.

 

Еталони відповідей на тести і ситуаційні задачі:

1. Рівевнь глюкози може знизитись тому, що у відповідь на цукрове навантаження у здорової людини виділяється підвищена кількість інсуліну, що призводить до короткочасного зниження вмісту глюкози. Це добра ознака, свідчення нормальної функції підшлункової залози і печінки.

2. Не завжди. Можлива фізіологічна гіперглікемія: аліментарна, емоційна і ін. Для підтвердження діагнозу необхідно провести цукрове навантаження.

3. За рахунок розщеплення глікогену печінки.

4. Глюконеогенез.

5. А.

 

Джерела інформації

Основні:

1.     Гонський Я. І., Максимчук Т. П., Калинський М. І. Біохімія людини – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002 – С. 292-300, 325-334, 184-188.

2.     Губський Ю. І. Біологічна хімія. – Київ–Вінниця: Нова книга, 2011. – С. 211-231.

3.     Губський Ю. І. Біологічна хімія. – Київ–Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. – С.  166-184.

4.     Біологічна хімія: Лабораторний практикум / За ред. Я. І. Гонського. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2001. – С.135-139.

5.     Конспекти лекцій.

6.     Веб-сторінка університету > Інтранет > На допомогу студентам > Матеріали для підготовки до практичних занять

7.      Веб-сторінка університету > Інтранет > На допомогу студентам > Презентації лекцій

Додаткові:

1.     Клінічна біохімія / За ред. О. Я. СкляроваК.: Медицина, 2006. 432 с.

2.     Николаев А. Я. Биологическая химия. – М.: Медицинское информационное агентство. 2004. –  566 с.

 

 

Методичну вказівку склала ст. викл. Г.Г. Шершун

Обговорено і затверджено на засіданні кафедри

11 червня 2013 р. протокол № 13

Переглянуто і затверджено на засіданні кафедри

29 серпня 2013 р. протокол № 1

 

 

 

 

 

Oddsei - What are the odds of anything.