ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет  імені І.Я. Горбачевського

Міністерства охорони здоров`я України»

ННІ МЕДСЕСТРИНСТВА

 

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з дисципліни " Анатомія людини"

для студентів І курсу ННІ медсестринства

спеціальність – 5.12010102 "Сестринська справа"

 

1.     Пояснювальна записка  і структура дисципліни.

 

Анатомія людини як навчальна дисципліна: ґрунтується на вивченні студентами медичної біології, медичної та біологічної фізики, біологічної та біоорганічної хімії, фізіології, іноземної мови й інтегрується з цими дисциплінами; закладає основи вивчення студентами клінічних дисциплін, що передбачає інтеграцію викладання з цими дисциплінами та формування умінь застосовувати знання з анатомії людини в процесі подальшого навчання й у професійній діяльності. Вивчення анатомії людини закладає основи здорового способу життя та профілактики порушення функцій організму в процесі життєдіяльності.

 

Структура та зміст анатомії  людини

 

Курс

Семестр

Кількість годин

Вид контролю

Всього годин

Аудиторних

 

 

Сам. 

Лекц. годин

Практ. заняття

Самостійна позааудиторна робота

І

І

 

10

30

21

І

ІІ

135

14

30

30

Екзамен

 

2. Мета вивчення навчальної дисципліни (кінцеві цілі).

           Мета курсу анатомії людини для студентів ННІ медсестринства  - дати студентам достатній обсяг знань про будову та функції організму людини, необ­хідний для правильного і глибокого засвоєння спеціальних дисци­плін, для майбутньої практичної роботи.

При складанні програми взято до уваги потребу усвідомлення місця людини в системі природи, а також необхідність вивчення структури тіла людини на всіх рівнях - від цілого організму і різних його систем та органів до тканинного і клітинного, виходячи з іс­торії їх розвитку, особливостей функціонування та взаємозв'язків між собою і з зовнішнім середовищем.

При вивченні курсу матеріал профільних тем  висвітлю­ється максимально. У процесі проходження курсу забезпечена достатня практична підготовка студентів з даної дисципліни, приділено ува­гу розвитку самостійності студентів під час вивчення матеріалу. З метою поліпшення практичної підготовки забезпечується мак­симальна наочність викладання. Таблиці, схеми, муляжі мають другорядне значення, перевага надається натуральним анато­мічним препаратам, тому рекомендуються екскурсії (заняття) в анатомічному музеї.

Для кращого зв'язку курсу анатомії з медичною прак­тикою, потрібно різні питання теми ілюструвати конкретними прик­ладами типових відхилень у будові та функціях органів внаслідок захворювання. Слід звертати увагу на розуміння і запам'ятовуван­ня студентами найбільш поширених термінів (зокрема, назви ор­ганів), що лежать в основі клінічної термінології. Тобто при вивчен­ні курсу треба не лише дати певний обсяг фактичних знань, але й навчити студентів правильно визначати і формулювати причинно-наслідкові зв'язки між будовою і функціями органів, можливою патологією, розвивати логічне мислення, послідовно підкреслюючи практичне значення анатомії і фізіології людини для вивчення спе­ціальних дисциплін.

 

Кінцеві цілі дисципліни

·        Аналізувати інформацію про будову тіла людини, системи, що його складають, органи і тканини.

·        Визначати топографо-анатомічні взаємовідносини органів і систем людини.

·        Визначати вплив соціальних умов та праці на розвиток і будову організму людини.

·        Демонструвати володіння морально-етичними принципами ставлення до живої людини та її тіла як об’єкту анатомічного та клінічного дослідження.

·        Інтерпретувати статеві, вікові та індивідуальні особливості будови організму людини.

·        Передбачати взаємозалежність і єдність структур і функцій органів людини і їх мінливість під впливом екологічних факторів.

·        Трактувати закономірності пренатального та раннього постнатального розвитку органів людини, варіанти мінливості органів, вади розвитку.

 

 

Після вивчення курсу студент ННІ медсестринства повинен знати:

 

1. Закономірності анатомії і фізіології.

2. Взаємозв'язок будови органа з функцією, яку він виконує.

 

Загальні навики

якими повинен оволодіти студент ННІ медсестринства.

 

1. Користуватися анатомічними атласами, муляжа­ми, макро-  та мікропрепаратами.

2. Визначати проекції органів на живій людині.

 

Студент має бути проінформованим про:

 

1. Предмет як основу медичних знань для вивчення спеціальних дисциплін.

2. Вплив біологічних і соціальних факторів на здоров'я людини.

3. Сучасні методи морфологічних і фізіологічних досліджень.

4. Вікові й статеві особливості будови та функції організму лю­дини.

5. Імунітет, тощо.

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ З АНАТОМІЇ ЛЮДИНИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ І КУРСУ ННІ МЕДСЕСТРИНСТВА

 

ТЕМА

КІЛЬКІСТЬ ГОДИН

1.                 

Вступ до курсу анатомія людини. Тканини. Орган, система органів.

2

2.                 

Анатомія кісток скелета. Артросиндесмологія.

2

3.                 

Анатомія м’язової системи.

2

4.                 

Загальна анатомія травної системи. Анатомія травного тракту.

2

5.                 

Анатомія травних залоз.

2

6.                 

Анатомія дихальної системи.

2

7.                 

Анатомія сечової системи.

2

8.                 

Анатомія чоловічих і жіночих статевих органів.

2

9.                 

Загальна анатомія ендокринної та імунної систем.

2

10.            

Загальна анатомія нервової системи. Анатомія спинного і головного мозку. Вегетативна нервова система.

2

11.            

Топографо анатомічні особливості черепних нервів. Анатомія органів чуття

2

12.            

Загальна анатомія серцево-судинної системи. Лімфатична система.

2

Всього

24

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З АНАТОМІЇ ЛЮДИНИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ І КУРСУ ННІ МЕДСЕСТРИНСТВА

 

№ п/п

Тема

Кількість годин

1.                 

Міжнародна анатомічна номенклатура. Анатомія кісток тулуба. З’єднання кісток тулуба. Анатомія  кісток черепа. З’єднання кісток черепа. Анатомія кісток верхньої кінцівки. З’єднання верхньої кінцівки.

6

2.                 

Анатомія кісток нижньої кінцівки. З’єднання нижньої кінцівки. Анатомія м’язів, фасцій голови та шиї. Анатомія м’язів тулуба.

6

3.                 

Анатомія м’язів верхньої кінцівки. Анатомія м’язів нижньої кінцівки. Анатомія органів ротової порожнини та її похідних. Анатомія глотки, стравоходу, шлунка.

6

4.                 

Особливості будови, топографії та функції тонкої і товстої кишок. Функціональна анатомія органів дихальної системи. Анатомія органів сечової системи. Будова внутрішніх і зовнішніх жіночих  статевих органів. Анатомія внутрішніх і зовнішніх чоловічих статевих органів. Будова і топографія чоловічого і жіночого сечівників. Топографія м’язів і фасції сечостатевого і анального трикутників промежини.

6

5.                 

Анатомія центральної та периферичної нервової систем, їх єдність. Поняття про вегетативну  нервову систему, як частину нервової системи. Рефлекторна дуга.  Спинний мозок, його зовнішня  і внутрішня будова. Топографія сірої і білої речовин спинного мозку. Передні, задні та бічні роги спинного мозку, їх функціональне значення. Канатики білої речовини. Анатомія головного мозку. Кора півкуль великого мозку. Поняття  про функціональне значення  різних ділянок кори головного мозку. Оболонки головного та спинного мозку. Топографія провідних шляхів головного і спинного мозку.

6

6.                 

Анатомія черепних нервів, їх основні гілки та ділянки іннервації. Автономна (вегетативна) нервова система. Парасимпатичний та симпатичний відділи, центри вегетативної нервової системи. Топографо анатомічна характеристика органів чуття.

6

7.                 

Загальна характеристика серцево-судинної системи. Кровоносні судини: артерії, капіляри, вени. Серце, його топографія, будова. Клапани серця та їх значення.  Провідна система серця.  Кровоносні судини великого кола кровообігу.

6

8.                 

Аорта, її відділи. Основні артерії голови та шиї, верхніх кінцівок, грудної, черевної, тазової порожнин, нижніх кінцівок.  Верхня порожниста вена. Нижня порожниста вена. Система ворітної вени. Поняття про нейрогуморальну регуляцію серцевої діяльності. Анатомія лімфатичної системи.

6

9.                 

Функціональна анатомія органів імунної системи, їх топографія та функція.

6

10.            

Анатомічна характеристика залоз внутрішньої секреції. Поняття про гормони та порушення функції ендокринних залоз. Функціональний зв'язок між різними залозами внутрішньої секреції. Загальні відомості про  гігантизм, карликовість, цукровий діабет, дифузний токсичний зоб, нецукровий діабет, нетоксичний зоб.

6

Всього

60

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 З АНАТОМІЇ ЛЮДИНИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ І КУРСУ ННІ МЕДСЕСТРИНСТВА

 

№ п/п

Тема

Кількість годин

1

Предмет та зміст анатомії, сучасні напрямки її розвитку, методи дослідження й значення для медичної практики.

5

2

Типи  м’язів, їх топографія.

5

3

Нервова система, її значення для організму. Класифікація нервової системи, взаємозв’язок її відділів. Стадії розвитку у філогенезі.

5

4

Класифікація провідних шляхів. Пірамідні шляхи, їх характеристика.

5

5

Вегетативна нервова система, загальна характеристика, особливості будови, два відділи: симпатичний та парасимпатичний, їх морфологічні, фізіологічні та фармакологічні відмінності.

5

6

Симпатичні вузли та вегетативні сплетення черевної порожнини.

5

7

Поняття про нейрон. Волокна, нерви, пучки, корінці, вузли черепних та спинномозкових нервів. Проста та складна рефлекторні дуги.

5

8

Ендокринні залози, їх класифікація, фізіологічне значення.

5

9

Анатомія серця.

6

10

Лімфатичне русло: капіляри, посткапіляри, судини, стовбури, протоки, їх характеристика.

5

Всього

51