3.3. Спазмофiлiя
     3.3. Спазмофiлiя

СПАЗМОФIЛIЯ

Спазмофiлiя - захворювання, яке обумовлене порушенням мiнерального  обмiну, пiдвищенням механiчної i  гальванiчної нервово-м'язової збудливостi та проявляється приступами тонiчних i клонiчних судом.

     Поширенiсть  спазмофiлiї - 3,5 - 4 % дiтей перших двох рокiв життя. Етiопатогенез має багато спiльного iз розвитком рахiту. Серед факторiв, що сприяють у дiтей: iз незбалансоване штучне вигодовування; сезоннiсть проявiв - здебiльшого навеснi; недоношенi хворiють частiше. В основi захворювання лежать порушення кальцiй-фосфорного обмiну на фонi гiповiтамiнозу Д, його метаболiзму та порушеннi функцiй регуляторних систем. Основнi зрушення полягають у : гiпокальцiємiї (до 2,0 - 1,75 ммоль/л), гiперфосфатемiї (> 2,74 ммоль/л), алкалозi (рН - 7,65). Змiна спiввiдношення електролiтiв теж спроможна видозмiнювати нервово-м'язову збiдливiсть: Na 2+ i K+ пiдвищують, а Са2+ та Mg2+ - знижують збудливiсть. Часте блювання, гiпервентиляцiя пiд час тривалого плачу, пiдвищення температури тiла можуть сприяти зрушенню кислотно-лужної рiвноваги в сторону алкалозу i спровокувати приступ судом. функцiя паращитовидних залоз. Надмiрне утворення кальциферолу може сприяти виникненню гiпофункцiї паращитовидних залоз, що призводять до гiпокальцiємiї.

     Класифiкацiя  спазмофiлiї видiляє iснування двох форм: латентної та манiфестної.

     Клiнiка латентної спазмофiлiї полягає у наявних симптомах: Хвостека (постукування пальцем щоки у проекцiї fossa  canina> скорочення м'язiв обличчя з аналогiчного боку) ;  Труссо (стискання судинно-нервового пучка плеча сприяє через 3-5 хвилин судомному скороченню м'язiв кистi - "рука  акушера"); Ерба (подразнення серединного нерва в лiктьовому згинi струмом сприяє скороченню м'язiв); Маслова (короткочасна зупинка дихання пiсля больового подразнення голкою). Окрiм того, наявнi ознаки рахiту : кiстковi деформацiї, пiдвищена пiтливiсть, тривожний сон, неспокiй.

     Явна спазмофiлiя проявляється ларингоспазмом, карпопедальним спазмом, судомами  довiльних м'язiв, еклампсiєю. Еклампсiя - приступ клонiко-тонiчних судом iз втратою свiдомостi, самовiльним сечовипусканням i дефекацiєю. Приступ триває вiд декiлькох секунд до 20 -30 хвилин, пiсля чого дитина засинає.

     Лiкування. Для купування загальних судом використовують 25 % розчин магнiю сульфату, 20 % розчин оксибутирату натрiю. Комплексна терапiя потребує корекцiї харчування дитини (обмежити кiлькiсть коров'ячого молока), призначення препаратiв кальцiю, лiкування рахiту ( з моменту пiдвищення рiвня кальцiю у кровi).

       Лiтература

     1.           Н.А. Коровина, И.Н. Захарова. Современные подходы к профилактике и лечению рахита у детей //Лечащий врач. - 2003.- № 2.- 11 с.

     2.           Н.А. Коровина, И.Н. Захарова, А.В. Чебуркин. Нарушения фосфорно-кальциевого обмена у детей. - М.; 2005. - 70 с.

     3.           Про впровадження Протоколiв лiкування дiтей iз спецiальностi "Педiатрiя" //Наказ МОЗ України вiд 11.09.2003 № 423/59.