Медицина

(ðèñ. 16.16)


Ðèñ. 16.16. Leptospira interrogans ó ìàçêó.