Медицина

(ðèñ. 15.15)


Ðèñ. 15.15. Clostridium perfringens.