Медицина

(ðèñ. 14.15)


Ðèñ. 14.15. ²äåíòèô³êàö³ÿ áðóöåë çà äîïîìîãîþ áàêòåð³îôàã³â: çâåðõó - B. suis, ïîñåðåäèí³ - B. melitensis, çíèçó - B. abortus.


Oddsei - What are the odds of anything.