Медицина

(ðèñ. 14.13)


Ðèñ. 14.13. ×óòëèâ³ñòü áðóöåë äî ôóêñèíó (1:25000): Â. abortus (ïðàâèé âåðõí³é êâàäðàíò) ³ B. melitensis (ë³âèé íèæí³é êâàäðàíò) - íå ÷óòëèâ³ äî ôóêñèíó; B. suis (ë³âèé âåðõí³é êâàäðàíò) - ÷óòëèâà.


Oddsei - What are the odds of anything.