Роздiл 6.0 Органiзацiя охорони здоров'я та медичної допомоги
      6.3. Медична допомога сiльському населенню


6.3. Медична допомога сiльському населенню

Для сiльського населення України характернi двi особливостi: значно гiршi умови життя порiвняно iз мiським населенням i розселенiсть на значних територiях.

Якщо загалом серед українського люду до соцiального прошарку бiдних вiдноситься майже 80 % людей, то на селi цей вiдсоток значно перевищує 90. Тут значно поширенiше безробiття, вiд якого люди працездатного вiку рятуються вiд'їздами у мiста i за кордон, нижчими є заробiтна платня, пенсiї, тяжчими умови працi. За нашими дослiдженнями, рiвень загальної захворюваностi на селi в 1,6 рази вищий порiвняно з мiстом.

Сiльськi мешканцi розселенi по дрiбних населених пунктах, бiльшiсть з яких мають менше 1000 осiб. Це покладає сильний вiдбиток на органiзацiю медичної допомоги. Вона має тут чiтко визначенi рiвнi: первинний, вторинний i третинний.

Первинний, основний, складають сiльськi лiкарськi дiльницi. Як було сказано вище, дiльниця нараховує в середньому 4 тис. мешканцiв. В найбiльшому селi дiльницi, яке називається пунктовим, розмiщено лiкарську амбулаторiю або дiльничну лiкарню. Лiкарська амбулаторiя має в своєму штатi, як правило, лiкарiв терапевта, педiатра i стоматолога, а також фельдшера амбулаторiї, патронажну медичну сестру, сестру фiзiотерапевтичного кабiнету, лаборанта з середньою медичною освiтою. У випадку, коли дiльницю очолює дiльнична лiкарня, її мiсткiсть коливається вiд 25 до 100 лiжок. Левову частину тих лiжок складають терапевтичнi та педiатричнi. У великих дiльничних лiкарнях (50 лiжок i бiльше) можуть бути розгорнутi акушерськi, хiрургiчнi, неврологiчнi та iнфекцiйнi лiжка.

На периферiї дiльницi, у т.з. непунктових селах розгорнутi фельдшерсько-акушерськi пункти (детально про органiзацiю їхньої роботи дивись нижче).

Сiльська лiкарська дiльниця надає мешканцям прикрiпленої територiї первинну медично-санiтарну допомогу. Згiдно визначення ВООЗ, це основна лiкувальна робота - проста дiагностика та лiкування, направлення у складних випадках на консультацiю на бiльш високий рiвень, - профiлактична допомога та основнi санiтарно-освiтнi заходи. Всi цi функцiї в межах своєї компетенцiї виконує i фельдшерсько-акушерський пункт (дивись нижче).

Вторинну медичну допомогу мешканцям сiл надають центральнi районнi лiкарнi (ЦРЛ). Вторинна медична допомога, за визначенням ВООЗ, потребує обслуговування особливого характеру, бiльш витончена i складна, включає допомогу, що надається спецiалiзованими службами за направленням первинних ланок медичної служби.

В складi ЦРЛ є полiклiнiка, стацiонар, вiддiлення швидкої допомоги, органiзацiйно-методичний кабiнет, патологоанатомiчне вiддiлення, адмiнiстративно-господарчi служби. Тут надається мешканцям району спецiалiзована амбулаторна допомога з 15-35 фахiв, спецiалiзована стацiонарна допомога у 5-10 вiддiленнях, а також цiлодобова швидка допомога за викликом сiльських дiльничних лiкарiв або працiвникiв ФАПiв. Оргметодкабiнет ЦРЛ органiзує методичне керiвництво мережею сiльських лiкарських дiльниць з боку фахiвцiв ЦРЛ, планує i здiйснює контроль за наданням мешканцям сiл виїзної спецiалiзованої допомоги фахiвцями ЦРЛ, впроваджує у практику передовий досвiд роботи та досягнення медичної науки.

Третинну медичну допомогу мешканцям сiл надають обласнi заклади - обласнi лiкарнi та диспансери. Це допомога, що потребує висококвалiфiкованого обслуговування, що надається в спецiально обладнаних з цiєю метою центрах та лiкарнях, що пройшли вiдповiдну спецiалiзацiю. Обласнi лiкарнi та диспансери зосереджують вершиннi досягнення медичної науки i практики. У складi обласних медичних закладiв є органiзацiйно-методичнi вiддiли та кабiнети, якi забезпечують органiзацiйно-методичне керiвництво вторинною та первинною медичною допомогою.

 

6.3.1. Органiзацiя роботи фельдшерсько-акушерського пункту

Працiвники фельдшерсько-акушерського пункту проводять роботу в трьох напрямках: соцiально-гiгiєнiчному, лiкувально-профiлактичному та санiтарно-протиепiдемiчному.

Основний напрям дiяльностi ФАПу - соцiально-гiгiєнiчний. Вiн зумовлюється самою соцiальною суттю охорони здоров'я, тiсним зв'язком мiж станом здоров'я людини i соцiально-економiчними умовами, в яких вона перебуває.

Соцiально-гiгiєнiчна спрямованiсть дiяльностi фельдшера та акушерки грунтується на мiцнiй соцiальнiй i правовiй основi, оскiльки охорона здоров'я людини, згiдно з Основами законодавства України про охорону здоров'я, є обов'язком усiх державних органiв, пiдприємств, установ та органiзацiй.

Лiкувально-профiлактичний напрям у роботi фельдшера та акушерки - це амбулаторний прийом i допомога хворим удома, вiдбiр хворих для лiкарського огляду, органiзацiя прийому дiльничного лiкаря i лiкарiв-фахiвцiв безпосередньо на пунктi, участь у масових профiлактичних медоглядах дорослого населення та в диспансерному наглядi за хворими, ретельне виконання призначень лiкаря, патронаж вагiтних, дiтей, медикаментозне забезпечення хворих, експертиза тимчасової втрати працездатностi, статистичний облiк та аналiз стану здоров'я населення.

Згiдно дослiджень, третина мешканцiв непунктових сiл починає i закiнчує лiкування у фельдшера i акушерки. Ще 40 % фельдшер i акушерка спрямовують до дiльничного лiкаря. Отже, доля трьох четвертих жителiв непунктових сiл прямо чи опосередковано знаходиться в руках працiвникiв ФАПiв.

Санiтарно-протиепiдемiчний напрям охоплює такi заходи: охорона довкiлля, проведення щеплень проти iнфекцiйних хвороб, поточний санiтарний нагляд за об'єктами, виявлення епiдемiчних осередкiв, повiдомлення СЕС про випадки iнфекцiйних, паразитарних, професiйних захворювань, отруєнь та порушення санiтарно-гiгiєнiчних вимог.

Нормативи штатного персоналу ФАПiв такi (табл. 6.1).

Таблиця 6.1 Штатнi нормативи фельдшерсько-акушерського пункту

 

 

 

Посада

Кiлькiсть посад при обслуговуваннi населення, чоловiк

вiд 700 до 900

вiд 901 до 1300

вiд 1301

до 1800

вiд 1801

до 2400

вiд 2401

до 3000

Завiдувач пункту (фельдшер, акушерка, медсестра)

1

1

1

1

1

Середнiй медпрацiвник (акушерка, патронажна сестра)

--

0,5

1

1,5

2

 

Медсестра з фiзiотерапiї

З розрахунку одна посада на 15 тис. умовних фiзiотерапевтичних одиниць, що видiляються в медичних профiлакторiях

 

Нинi вони носять орiєнтовний характер, i якщо знайдеться джерело фiнансування (наприклад, агрофiрма, кооператив, приватнi особи), то пункт можна вiдкрити з розрахунку на будь-яке число мешканцiв. З'являються i приватно-практикуючi фельдшери та акушерки, що мають пройти атестацiю i отримати вiдповiдний сертифiкат. Проте ще довго на селi переважатимуть ФАПи, утримуванi за рахунок бюджету, тож збережуться i вiдпрацьованi протягом рокiв обов'язки їх працiвникiв.

Завiдувачем ФАПу призначають фахiвця, який закiнчив середнiй медичний заклад i одержав квалiфiкацiю фельдшера або фельдшера-акушерки. Затверджує на посадi й звiльняє з роботи завiдувача ФАПу сiльська Рада народних депутатiв за погодженням з вiдповiдним органом охорони здоров'я.

Завiдувач ФАПу вiдповiдає за органiзацiю й рiвень лiкувально-профiлактичної i санiтарно-протиепiдемiчної роботи, а також здiйснює забезпечення лiкарськими засобами та iншими предметами медичного призначення, якщо на ФАП додатково покладено функцiї аптечного пункту. Вiн складає i передає головному лiкаревi дiльницi (району) план роботи, керує працею пiдлеглих, контролюючи їхню дiяльнiсть i подаючи їм вiдповiдну допомогу, а також веде амбулаторний прийом на пунктi i подає допомогу хворим удома, вживає невiдкладних медичних заходiв щодо гострих iнфекцiйних захворювань i нещасних випадкiв, викликає до хворих лiкаря або направляє їх у вiдповiднi лiкувально-профiлактичнi заклади, у разi потреби супроводить хворих, виконує призначення лiкаря, готує хворих до прийому їх лiкарем безпосередньо на пунктi, бере участь у диспансеризацiї. Крiм того, завiдувач пункту виконує простi лабораторнi дослiдження, профiлактичнi щеплення, проводить санiтарно-освiтню роботу, вiдпускає фiзiотерапевтичнi процедури, робить масаж, дiагностичнi проби дорослим, здiйснює протиепiдемiчнi i протипаразитарнi заходи та подвiрнi обходи, якщо є загроза епiдемiчних захворювань тощо.

Фельдшер подає медичну допомогу дiтям у дитячих яслах, садках, дитячих будинках, школах, якi не мають у своїх штатах середнiх медпрацiвникiв. Крiм того, вiн бере участь у поточному санiтарному наглядi за об'єктами, якi пiдлягають такому наглядовi, i повiдомляє в установленому порядку вiдповiднi заклади охорони здоров'я щодо виявлених санiтарних порушень, iнфекцiйних, паразитарних i професiйних захворювань, отруєнь.

Завiдувач ФАПу має право обстежувати пацiєнтiв, тобто ставити дiагноз захворювання, призначати й проводити вiдповiдне лiкування, виконувати медичнi манiпуляцiї й профiлактичну роботу, виписувати лiки в дозах, якi не перевищують меж, установлених Фармакопеєю. Право на виписування лiкiв, у яких мiстяться отруйнi й сильнодiючi засоби, завiдувачу пункту надає обласне управлiння охорони здоров'я, а також головний лiкар району.

Листки непрацездатностi, довiдки та iншi документи медичного характеру завiдувач пункту видає в порядку, встановленому Мiнiстерством охорони здоров'я, з дозволу мiсцевого органу охорони здоров'я. Фельдшер дає вказiвки й розпорядження пiдлеглому середньому i молодшому медперсоналовi, вносить пропозицiї щодо його заохочення й винесення йому дисциплiнарних стягнень. Вiн представляє свiй заклад у державних та iнших установах, пiдприємствах i органiзацiях; безпосередньо пiдлягає сiльськiй Радi народних депутатiв. Методичне керiвництво його роботою здiйснює головний лiкар лiкарської дiльницi.

У своїй дiяльностi фельдшер, який завiдує ФАПом, повинен керуватися положенням про нього, iнструкцiями, методичними та iншими вказiвками органiв охорони здоров'я i розпорядженнями вiдповiдних службових осiб. Фельдшер зобов'язаний постiйно пiдвищувати свою квалiфiкацiю, вести вiдповiдну медичну документацiю, складати звiти про свою роботу. Якщо в штатi ФАПу немає акушерки i патронажної медсестри, то завiдувач виконує їхнi обов'язки i користується правами, що надаються цим працiвникам.

На посаду акушерки призначають фахiвця, який закiнчив середнiй медичний заклад i одержав квалiфiкацiю акушерки, фельдшера-акушерки або фельдшера. Затверджує на посадi й звiльняє вiд обов'язкiв акушерки сiльська Рада народних депутатiв за погодженням з вiдповiдним органом охорони здоров'я.

Акушерка виявляє вагiтних i хворих гiнекологiчного профiлю, подає їм лiкувально-профiлактичну допомогу, здiйснює патронаж вагiтних i породiль удома, подає термiнову акушерську i гiнекологiчну допомогу, в разi потреби викликає лiкаря або направляє жiнку в лiкувальний заклад, за необхiдностi супроводжуючи її, вiдвiдує хворих гiнекологiчного профiлю вдома. Крiм того, акушерка подає невiдкладну медичну допомогу при гострих захворюваннях i нещасних випадках, своєчасно направляє вагiтних до лiкарiв i в лiкувально-профiлактичнi заклади, проводить профiлактичнi медогляди жiнок, виконує призначення лiкаря, готує вагiтних i хворих гiнекологiчного профiлю до прийому їх лiкарем на ФАПi.

Обов'язком акушерки є також проведення простих лабораторних дослiджень, пов'язаних iз поданням лiкувально-профiлактичної допомоги вагiтним i хворим гiнекологiчного профiлю, фiзiотерапевтичних процедур, санiтарно-освiтньої роботи з питань охорони здоров'я жiнок i дiтей. У межах своєї компетенцiї акушерка має право обстежувати жiнок та дiтей, визначати термiн вагiтностi, ставити дiагноз, призначати лiкування, виконувати медичнi манiпуляцiї, проводити профiлактичну роботу. Вона може також виписувати лiки для подання невiдкладної допомоги, видавати довiдки та iншi документи медичного характеру згiдно з правилами, установленими Мiнiстерством охорони здоров'я.

У своїй роботi акушерка керується положеннями про ФАП i посаду акушерки, iнструкцiями, методичними та iншими вказiвками органiв охорони здоров'я, а також розпорядженнями i вказiвками вiдповiдних службових осiб. Акушерка безпосередньо пiдлягає завiдувачевi ФАПу. Методичне керiвництво її роботою здiйснює лiкар дiльничної або центральної районної лiкарень, на якого покладено вiдповiдальнiсть за подання акушерсько-гiнекологiчної допомоги на територiї дiяльностi ФАПу.

Акушерка зобов'язана систематично пiдвищувати свою квалiфiкацiю, вести вiдповiдну медичну документацiю, подавати пропозицiї до плану роботи, звiтуватися про подання акушерсько-гiнекологiчної допомоги. Якщо в штатi ФАПу немає посади патронажної медсестри, то акушерка стежить також за станом здоров'я i розвитком немовлят.

На посаду патронажної медсестри призначають фахiвця, який закiнчив середнiй медичний заклад i одержав квалiфiкацiю фельдшера, фельдшера-акушерки або медсестри. Затверджує на посадi i звiльняє вiд обов'язкiв патронажної медсестри сiльська Рада народних депутатiв за погодженням з вiдповiдним органом охорони здоров'я.

Патронажна медсестра проводить профiлактичнi заходи, передбаченi планом роботи пункту щодо оздоровлення дiтей. З цiєю метою вона здiйснює патронаж здорових дiтей вiком до 1 року i контроль за їхнiм рацiональним харчуванням, бере участь у диспансеризацiї здорових дiтей, вживає заходiв щодо профiлактики рахiту i гiпотрофiї, виконує профiлактичнi щеплення, робить дiагностичнi проби у дитячих яслах, садках, дитячих будинках, школах, якi не мають у своїх штатах вiдповiдних середнiх медпрацiвникiв, органiзовує санiтарно-освiтню роботу з питань охорони здоров'я дiтей.

Крiм того, патронажна медсестра подає медичну допомогу дiтям вiдповiдно до призначень лiкаря або завiдувача ФАПу, першу невiдкладну медичну допомогу при гострих захворюваннях i нещасних випадках, у разi потреби викликає лiкаря до хворого або направляє його в лiкувально-профiлактичний заклад, а за необхiдностi сама супроводить хворого.

Про кожне захворювання дiтей патронажна медсестра зобов'язана повiдомляти завiдувача пункту. Вона повинна спостерiгати за хворими дiтьми, якi пiдлягають диспансерному наглядовi, збирати данi про вiковий склад дитячих контингентiв, у випадку загрози виникнення епiдемiї проводити подвiрнi обходи, вмiти виконувати простi лабораторнi дослiдження, фiзiотерапевтичнi процедури, робити масаж, здiйснювати протиепiдемiчнi i протипаразитарнi заходи.

У межах своєї компетенцiї патронажна медсестра має право лiкувати хворих дiтей, виконувати медичнi манiпуляцiї, проводити профiлактичну роботу за призначенням лiкаря або завiдувача ФАПу. У своїй дiяльностi вона керується вiдповiдними положеннями, наказами, iнструкцiями, методичними та iншими вказiвками органiв охорони здоров'я, а також розпорядженнями i вказiвками вiдповiдних службових осiб.

Патронажна медсестра пiдпорядкована завiдувачевi ФАПу, який може залучати її до виконання функцiй, що покладенi на пункт i не передбаченi положенням про патронажну медсестру. Вона зобов'язана постiйно пiдвищувати свою квалiфiкацiю, вести вiдповiдну медичну документацiю, подавати завiдувачу ФАПу пропозицiї щодо плану роботи i звiтуватися з питань лiкувально-профiлактичної допомоги дiтям.

Санiтарка виконує допомiжну роботу пiд час прийому пацiєнтiв, здiйснення профiлактичних заходiв, дбає про чистоту примiщень пункту й прилеглої територiї, палить у грубах i виконує роботу, що не потребує спецiальної квалiфiкацiї.

Таким чином, серед працiвникiв ФАПу повинна бути забезпечена взаємозамiннiсть, щоб фельдшер мiг подавати медичну допомогу жiнкам i дiтям, акушерка - проводити прийом дорослих тощо. Це стосується й виконання профiлактичної роботи.

Наприкiнцi кожного звiтного року завiдувач ФАПу складає кошторис витрат на наступний рiк. Виконання бюджету контролює сiльська Рада народних депутатiв. Вона ж може видiляти додатковi кошти на придбання медичного устаткування та iнвентаря.

У типовому ФАПi повиннi бути кабiнети й допомiжнi примiщення: 1) кабiнет фельдшера; 2) аптечний пункт; 3) кiмната для стерилiзацiї медичних iнструментiв; 4) кабiнет для проведення щеплень; 5) фiзiотерапевтичний кабiнет; 6) кабiнет акушерки; 7) примiщення для електричного автоклава; 8) коридор-чекальня для хворих; 9) примiщення для зберiгання палива; 10) пiдсобне примiщення для iнвентаря. Конче потрiбно пiд час будiвництва фельдшерського пункту передбачити розмiщення при ньому квартири для завiдувача.

Щороку завiдувач пункту має проводити iнвентаризацiю устаткування; перелiк основних засобiв вiн вносить до спецiального паспорта.

Щоб успiшно виконати завдання, покладенi на ФАП, потрiбно чiтко спланувати його роботу. Робочий час працiвники можуть розподiляти по-рiзному залежно вiд мiсцевих умов.

На лiкувально-профiлактичну роботу (профiлактичнi медогляди, лiкувальнi процедури, диспансеризацiю хворих, обслуговування їх удома) фельдшер витрачає 73 % робочого часу, на проведення санiтарно-епiдемiологiчних заходiв (щеплення, санiтарний контроль, роботу в осередках iнфекцiї тощо) - 13 %, на виконання адмiнiстративних функцiй - 6%, на пiдвищення квалiфiкацiї на курсах, семiнарах, конференцiях - 5 %, на iншi види дiяльностi - 3 %. Робота в епiдемiчному осередку триває 40 хв, вiдвiдування хворого вдома - 35 хв, санiтарний контроль одного об'єкта - 30 хв, читання лекцiї, проведення бесiди - 20-30 хв, огляд одного пацiєнта на пунктi - 11 хв, виконання iн'єкцiї, перев'язування хворого, щеплення - 4-5 хв. Звiсно, все це пересiчнi данi.

Розпорядок роботи бiльшостi ФАПiв в осiнньо-зимовий перiод такий: вiд 9-ї до 11-ї години проводиться амбулаторний прийом, пiсля того медпрацiвники виконують профiлактичнi заходи, вiдвiдують хворих удома. Практикується й iнший варiант: уранцi хворих приймає фельдшер, акушерка працює на дiльницi; у пiсляобiднiй час - навпаки.

Навеснi i влiтку, в перiод загальних польових робiт, прийом пацiєнтiв на пунктi розпочинають значно ранiше, нiж звичайно. Решту часу медпрацiвники використовують для прийому в полi, оскiльки значна частина жителiв села цiєї пори перебуває на польових станах.

Поширенi двi основнi форми проведення профiлактичної роботи i вiдвiдування хворих удома. Так, деякi ФАПи один день видiляють для патронажного вiдвiдування дiтей, другий - для вiдвiдування вагiтних, третiй - для роботи на об'єктах i т.д. Проте рацiональнiший, на наш погляд, iнший розпорядок роботи. Район дiяльностi ФАПу подiляють на невеликi дiльницi i роботу органiзують в межах кожної з них. Медичний працiвник, закiнчивши прийом хворих, оглядає всi контингенти однiєї мiкродiльницi, проводить санiтарно-освiтню роботу, вiдвiдує об'єкти. Завдяки такiй системi заощаджується багато часу.

 

Питання для самоконтролю

  • Особливостi умов життя сiльських мешканцiв.
  • Первинна медична допомога на селi.
  • Вторинна медична допомога мешканцям села.
  • Третинна медична допомога мешканцям села .
  • Обов'язки фельдшера i акушерки.
  • Органiзацiя роботи ФАП.
  •