Медицина

ВИСИПНИЙ ТИФ

ВИСИПНИЙ ТИФ

МIСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: палати, навчальна кiмната.

МЕТА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ: вмiти дiагностувати висипний тиф, лабораторно пiдтвердити дiагноз, призначити лiкування i розробити комплекс протиепiдемiчних заходiв.

ПРОФЕСIЙНА ОРIЄНТАЦIЯ СТУДЕНТIВ. В Українi в останнi роки з ряду причин широко розповсюджений педикульоз серед населення. Зустрiчаються випадки хвороби Брiлла. Внаслiдок цього можливе виникнення висипного тифу.

БАЗОВИЙ РIВЕНЬ ЗНАНЬ ТА ВМIННЯ

Уміти проводити фiзикальне обстеження хворого (каф. проптерапiї); визначити необхiдний об'єм лабораторних дослiджень (каф. мiкробiологiї); застосовувати препарати для етiотропного i патогенетичного лiкування висипного тифу (каф. фармакологiї); вибрати препарати для створення активного iмунiтету (каф.мiкробiологiї).

ПРОГРАМА САМОСТIЙНОЇ ПIДГОТОВКИ СТУДЕНТIВ

Навчальне завдання

Конкретизацiя завдань

Вивчити клiнiку висипного тифу

 

 

 

 

 

 

Вивчити дiагностику висипного тифу

Вивчити лiкування висипного тифу

 

Вивчити профiлактику висипного тифу

- дати визначення хвороби

- знати основнi клiнiчнi симптоми висипного тифу, клiнiчнi особливостi хвороби Брiлла, ускладнення висипного тифу

- провести диференцiальний дiагноз з грипом, менiнгококовою iнфекцiєю, черевним тифом, сепсисом

- знати методи лабораторної дiагностики висипного тифу

- знати етiотропну, патогенетичну i симптоматичну терапiю висипного тифу

- знати умови виписки реконвалесцентiв, протиепiдемiчнi заходи в осередку, вакцинопрофiлактику

СИТУАЦIЙНI ЗАДАЧI

1. У хворого, який лiкувався вдома вiд грипу, на 5-й день хвороби дiльничний лiкар зафіксував явища пневмонiї, збудження, збiльшення селезiнки, появу розеольозно-петехiальної висипки на животi i верхнiх кiнцiвках. Об? рунтуйте попереднiй дiагноз.

2. Хворий В. поступив у вiддiлення з пiдозрою на тифо-паратифозне захворювання. Хворiє 8-й день. Мають мiсце гарячка, марення, зоровi галюцинацiї. Хворий збуджений, обличчя гiперемiйо ване, тахiкардiя, висипки немає. Збiльшенi печiнка i селезiнка. Выпорожнення затримани. Диференцiальний дiагноз.

3. В iнфекцiйне вiддiлення на 2-й день хвороби поступив хворий В., 32 роки, зi скаргами на сильний бiль голови, нудоту, безсоння, гарячку. Захворiв гостро. На 5-й день з'явилась розеольозно-петехiальна висипка. Печiнка i селезiнка збiльшенi. Тахiкардiя, гiпотонiя. План обстеження для пiдтвердження дiагнозу.

4. Хворiй Г., 67 рокiв, виставлений дiагноз гострої двобiчної пневмонiї. Турбують бiль голови, задишка. Захворювання почалося поступово. Гарячка триває 6 днiв. На боковiй поверхнi тулуба знайденi поодинокi розеоли. Обличчя гiперемiйоване. Iн'єкцiя склер. Язик при висовуваннi "спотикається". Пальпуються збiльшенi печiнка i селезiнка. В дитинствi перехворiв висипним тифом. Лiкування.

5. При обстеженнi епiдемiчного осередку висипного тифу з'ясовано, що дружина хворого 6 тижнiв тому перехворiла якоюсь хворобою з гарячкою i сильним болем голови. РЗК з рикетсiями.Провачека позитивна в титрi 1:160. Пояснiть отриманi серологiчнi данi в контактної особи.

ЕТАЛОНИ ВIДПОВIДЕЙ

1. Висипний тиф: збудження, розеольозно-петехiальна висипка, збiльшення селезiнки.

2. Диференцiальний дiагноз із черевним тифом, лептоспiрозом, менiнгококовою iнфекцiєю, сепсисом, висипним тифом, малярiєю.

3. РАР, РЗК, РНГА з рикетсiями Провачека.

4. Хвороба Брiлла. Антибiотики тетрациклiнового ряду до 2-го дня апiрексiї, дезiнтоксикацiйна терапiя, серцево-судиннi препарати, седативнi середники.

5. Дружина хворого перенесла висипний тиф.

МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ

1. Програм-контроль.

2. Курацiя хворих, обгрунтування клiнiчного дiагнозу, складання плану обстеження та лiкування хворого, виписування рецептiв.

3. Розв'язування ситуацiйних задач.

ЛIТЕРАТУРА

Основна

1. Дiагностика, терапiя та профiлактика iнфекцiйних хвороб в умовах полiклiнiки / За ред. М.А. Андрейчина. – Львiв: вид-во "Медична газета України", 1996. – 352 с.

2. Інфекційні хвороби / За ред. М.Б. Тітова. – К.: Вища школа, 1995. – 567 с.

3. Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. – М.: Медицина, 1996. 656 с.

Додаткова

1. Рикетсиозы / Шабловская Е.А., Климчук Н.Д., Крюкова З.В., Заставный И.В. – К.: Здоровья, 1989. – 144 с.

2. Постовит В.А. Инфекционные болезни: Руководство – СПб: СОТИС, 1997. – 502 с.

3. Черкасский Б.Л. Справочник по особо опасным инфекциям. – М.: Медицина, 1996. – 160 с.