Медицина

ВIРУСНI ГЕПАТИТИ

ВIРУСНI ГЕПАТИТИ

МIСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: палати, навчальна кiмната.

МЕТА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ: обгрунтувати дiагноз вiрусного гепатиту, лабораторно його пiдтвердити, прызначити лiкування, розробити комплекс протиепiдемiчних заходiв в осередку, органiзувати диспансерний нагляд за тими, хто перехворів.

ПРОФЕСIЙНА ОРIЄНТАЦIЯ СТУДЕНТIВ зумовлена знанним поширенням, високим рiвнем захворюваностi на вiруснi гепатити серед усiх вiкових груп населення України, наявнiстю спалахiв хвороби, можливiстю розвитку ускладнень i хронiзацiї процесу, серйозними економiчними втратами. Iснування безсимптомного хронiчного вiрусоносiйства та iнших форм iнфекцiї, що не дiагностуються, значно ускладнює боротьбу з цим захворюванням.

БАЗОВИЙ РIВЕНЬ ЗНАНЬ ТА ВМIННЯ

Уміти проводити фiзикальне обстеження хворого (каф. проптерапiї); визначити необхiдний об'єм клiнiчного (каф. проптерапiї), бiохiмiчного та iмунологiчного обстеження (каф. бiохiмiї); використовувати препарати для патогенетичної i симптоматичної терапiї з урахуванням тяжкостi захворювання (каф. фармакологiї); використовувати комплекс терапевтичних заходiв при гострiй печiнковiй недостатностi (каф. фармакологiї, анестезiологiї), запальних захворюваннях жовчовивiдних шляхiв, геморагiчному синдромi (каф. фармакологiї, каф. терапiї, каф. загальної хiрургiї); скласти карту екстреного повiдомлення про iнфекцiйне захворювання (каф. соцiальної гiгiєни i ООЗ).

ПРОГРАМА САМОСТIЙНОЇ ПIДГОТОВКИ СТУДЕНТIВ

Навчальне завдання

Конкретизацiя завдань

Вивчити клiнiку вiрусних гепатитiв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вивчити лабораторну дiагностику вiрусних гепатитiв

 

Вивчити лiкування вiрусних гепатитiв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вивчити диспансерне спостереження за особами, якi перехворiли на вiрусний гепатит

 

 

Вивчити профiлактику вiрусних гепатитiв

- дати визначення хвороби; знати класифiкацiю, основнi клiнiчнi симптоми хвороби і змiни лабораторних даних, ускладнення

- провести диференцiальну дiагностику з ГРВI, ревматоїдним артритом, ГКЗ, лептоспiрозом, жовчнокам'яною хворобою, злоякiсними новоутвореннями гепатодуодено-панкреатичної зони, жовтяничною формою iнфекцiйного мононуклеозу, псевдотуберкульозом, цирозом печiнки, гемолiтичною жовтяницею

- визначити об'єм необхiдних лабораторних дослiджень для пiдтвердження дiагнозу вiрусного гепатиту

- знати патогенетичну, симптоматичну терапiю, невiдкладну допомогу при гострiй печiнковiй недостатностi, геморагiчному синдромi, а також лiкування ускладнень (запальнi захворювання жовчних шляхiв, дискiнезiї жовчних шляхiв, цироз печiнки i залишковi явища); функцiональна гiпербiлiрубiнемiя, гепатомегалiя, астенiчний синдром пiсля вiрусного гепатиту

- знати строки i методику спостереження за реконвалесцентами в КIЗi, заходи для попередження рецидивiв переходу в хронiчну форму хвороби, показання до санаторно-курортного лiкування

- визначити систему протиепiдемiчних заходiв в осередку iнфекцiї з урахуванням механiзмiв передачi

СИТУАЦIЙНI ЗАДАЧI

1. Хворий Г., 30 рокiв, скаржиться на загальну слабiсть, нездужання, зниження апетиту, тупий бiль в правому пiдребер'ї i епiгастральнiй дiлянцi. Спостерігає темний колiр сечi, пос вiтлiння калу. Хворiє протягом 6 днiв. Об'єктивно: температу ра тiла нормальна, шкiрнi покриви i склери субiктеричнi, брадикардiя, збiльшенi печiнка i селезiнка. Попереднiй дiагноз.

  1. Хворий В., поступив в стацiонар з пiдозрою на вiрусний гепа тит. Якi лабораторнi дослiдження необхiдно призначити для пiдтвердження дiагнозу ?

3. У хворого С., 23 роки, вiрусний гепатит А, жовтянична форма середньої важкостi. Призначити лiкування.

4. У хворої К. з дiагнозом вiрусного гепатиту на 13-й день хвороби лiкар помiтив рiзке погiршання загального стану, наростан ня жовтяницi шкiри i склер. З'явились блювота, тахiкардiя, ге морагiчнi висипання, біль у правому пiдребер'ї, порушилась формула сну. Зауважено зменшення розмiрiв печiнки. Невiдкладна терапiя.

5. Реконвалесцент середньотяжкої форми вiрусного гепатиту випи сується iз стацiонару. Скласти план диспансерного спостереження в КIЗi.

ЕТАЛОНИ ВIДПОВIДЕЙ

1. Вiрусний гепатит.

2. Аналiз кровi на бiлiрубiн, активнiсть трансфераз, НВsAg, аналiз сечi на уробiлiн i білірубін, аналiз калу на стеркобiлiн, .

3. Лiжковий режим, дiєта N 5, вживання значної кiлькостi рiдини, вiтамiнотерапiя.

4. У хворої ознаки гострого гепатонекрозу. Необхiдно посилити дезiнтоксикацiйну терапiю, призначити глюкокортикоїди, гемостатики.

5. Тривалiсть спостереження 6 мiсяцiв. Продовження листка непрацездатностi до 20 днiв. Обмеження фiзичного навантаження протягом 3 мiсяцiв. Клiнiко-бiохiмiчне обстеження через 10 днiв 1, 3, 6 мiсяцiв пiсля виписки.

МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ

1. Програм-контроль.

2. Курацiя хворих, обгрунтування клiнiчного дiагнозу, складання плану обстеження та лiкування хворого, виписка рецептiв, органiзацiя диспансерного спостереження за особами, якi перехворiли на вiрусний гепатит.

3. Розв'язування ситуацiйних задач.

ЛIТЕРАТУРА

Основна

1. Дiагностика, терапiя та профiлактика iнфекцiйних хвороб в умовах полiклiнiки / За ред. М.А. Андрейчина. – Львiв: вид-во "Медична газета України", 1996. – 352 с.

2. Iнфекцiйнi хвороби / За ред. М.Б. Тiтова. – К.: Вища шко ла, 1995. – 567 с.

3. Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. – М.: Медицина, 1996. – 656 с.

Додаткова

1. Соринсон С.Н. Вирусные гепатиты. – Л.: Медицина, 1996. – 264 с.

2. Блюгер А.Ф., Новицкий И.Н. Вирусные гепатиты. – Рига: Звайгзне, 1988. – 412 с.

Oddsei - What are the odds of anything.