Медицина

ТОКСОПЛАЗМОЗ

ТОКСОПЛАЗМОЗ

МIСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: палати, навчальна кiмната.

МЕТА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ: вмiти дiагностувати токсоплазмоз, лабораторно пiдтвердити дiагноз, визначити необхiдний об'єм лiкування.

ПРОФЕСIЙНА ОРIЄНТАЦIЯ СТУДЕНТIВ. Токсоплазмоз визначається наступними факторами: 1) надзвичайно широким розповсюдженням збудника в природi; 2) високою iнфiкованiстю населення; 3) можливiстю внутрiшньоутробного ураження плоду; 4) можливiстю асоцiацiї токсоплазмозу з синдромом набутого iмунологiчного дефiциту (СНIД).

БАЗОВИЙ РIВЕНЬ ЗНАНЬ ТА ВМIННЯ

Умiти провести фiзикальне обстеження хворого (каф. проптерапiї); визначити об'єм лабораторних дослiджень (каф. мiкробiологiї); застосовувати препарати, якi порушують обмiн фолiєвої кислоти в органiзмi токсоплазми (хлоридин, тиндурин, дараприм, сульфадимезин, антибiотики) (каф. фармакологiї).

ПРОГРАМА САМОСТIЙНОЇ ПIДГОТОВКИ СТУДЕНТIВ

Навчальне завдання

Конкретизацiя завдань

Вивчити епiдемiологiю токсоплазмозу

 

 

 

 

Вивчити лабораторну дiагностику токсоплазмозу

Вивчити лiкування токсоплазмозу

  • дати визначення хвороби
  • знати джерело iнфекцiї, механiзм передачi та шляхи його реалiзацiї
  • знати клiнiчну класифiкацiю токсоплазмозу
  • провести диференцiальну дiагностику з iнфекцiйним мононуклеозом, бруцельозом, туляремiєю, туберкульозом
  • знати серологiчну та алергологiчну дiагностику, оцiнку результатiв
  • знати покази для призначення лiкування та методи етiотропної терапiї (дози препаратiв, курси терапiї)

Вивчити профiлактику токсоплазмозу

  • знати заходи, якi спрямованi на розрив шляхiв передачi

СИТУАЦIЙНI ЗАДАЧI

1. У приймальне вiддiлення доставлена новонароджена дитина в коматозному станi з клiнiко-тонiчними судомами, паралiчем обох нiг, високою гарячкою (39,2о С). При люмбальнiй пункцiї в спинно-мозковiй рiдинi ксантохромiя, збiльшена кiлькiсть бiлка, лiмфоцитоз, моноцитоз та поодинокi плазматичнi клiтини. На очному днi пiгментний хорiоретинiт та набряк дискiв зорового нерву. В матерi в останнi 5 рокiв був самоаборт. Дiагноз. З якими захворюваннями необхiдно провести диференцiальний дiагноз?

2. В iнфекцiйний вiддiл поступила хвора на 5-й день хвороби з вираженними симптомами iнтоксикацiї та високою гарячкою (39,2о С), бiль у попереку, суглобах, м'язах. При оглядi на тулубi та кiнцiвках рясна плямисто-папульозна висипка, тахiкардiя, живiт здутий, пальпуються збiльшенi печiнка i селезiнка. З анамнезу встановлено, що хвора перiодично вживає в їжу сирий м'ясний фарш, сирi яйця. Дiагноз. Провести диференцiальний дiагноз з подiбними захворюваннями (якими?)

3. При медичному оглядi у хворої Д., 30 рокiв, окулiст виявив увеїт iз значним помутнiнням скловидного тiла. З анамнезу встановлено, що у хворої протягом 5 рокiв перiодично спостеригався субфебрилiтет, слабiсть, бiль у м'язах, попереку, суглобах. Було двi вагiтностi, якi закiнчились самоабортом. В домi є двi кiшки. Дiагноз. Лабораторна дiагностика. Лiкування.

4. До iнфекцiонiста за направленням гiнеколога звернулась хвора К., 24 років, у якої 3 мiс тому був самоаборт. Вважає себе здоровою. Клiнiчних ознак хвороби не має. Лiкарська тактика.

5. При обстеженнi вагiтної жiнки виявлено позитивну шкiрно-алергiчну пробу з токсоплазмiном. Лiкарська тактика.

ЕТАЛОНИ ВIДПОВIДЕЙ

1. Гострий уроджений токсоплазмоз, менiнгоенцефалiтний синдром. З менiнгококовою хворобою.

2. Гострий набутий токсоплазмоз, екзантематозна (тифоподiбна) форма. З черевним тифом, менiнгококовою хворобою, опiсторхозом.

3. Хронiчний токсоплазмоз. РЗК, внутрiшньошкiрна проба, рентгенографiя черепа. Лiкування в окулiста. Дараприм, амiнохiнол, сульфанiламiди (3 цикли по 5 днiв з iнтервалом в 7-10 днiв), вакцинотерапiя, десенсибiлiзуючi, бiостимулятори.

4. Можливо у хворої токсоплазмоз. Внутрiшньошкiрна проба з ток соплазмiном, РЗК.

5. Лiкарська тактика залежить вiд того, в який перiод вагiтностi виявлено позитивну шкiрну пробу з токсоплазмiном.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

1. Програм-контроль.

2. Курацiя хворих, обгрунтування клiнiчного дiагнозу, проведення диференцiального дiагнозу, складання плану обстеження та лiкування.

3. Розв'язування ситуацiйних задач.

ЛIТЕРАТУРА

Основна

1. Дiагностика, терапiя та профiлактика iнфекцiйних хвороб в умовах полiклiнiки /За ред. М.А. Андрейчина. – Львiв: вид-во "Медична газета України", 1996. – 352 с.

2. Iнфекцiйнi хвороби / За ред. М.Б. Тiтова. – К.: Вища школа, 1995. – 567 с.

3. Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. – М.: Медицина, 1996. – 656 с.

Додаткова

1. Казанцев А.Б. Токсоплазмоз. – Л., 1985. – 287 с.

2. Инфекционные болезни. Руководство для врачей / Под ред. В.И. Покровского. – М.: Медицина, 1996. – 528 с.

Oddsei - What are the odds of anything.