Медицина

ПРАВЕЦЬ

ПРАВЕЦЬ

МIСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: палати, навчальна кiмната.

МЕТА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ: навчитись дiагностувати рiзнi клiнiчнi форми правця, призначити лiкування, проводити профiлактичнi заходи.

ПРОФЕСIЙНА ОРIЄНТАЦIЯ СТУДЕНТIВ. Практикуючим лiкарям, особливо травматологам, хiрургам, дiльничим терапевтам, акушер-гiнекологам необхiдно бути постiйно настороженим стосовно захворювання на правець. Своєчасна дiагностика, вiдповiдна хiрургiчна тактика та адекватна терапiя сприяють швидкому видужанню i запобiгають виникненню ускладнень.

БАЗОВИЙ РIВЕНЬ ЗНАНЬ ТА ВМIНЬ

Уміти проводити фiзикальне обстеження хворого (каф. проптерапiї); застосовувати препарати етiотропної, специфiчної i патогенетичної терапiї (каф. фармакологiї), проводити хiрургiчну обробку ран (каф. загальної хiрургiї); застосовувати реанiмацiйнi заходи при зупинцi дихання (курс анестезiологiї i реанiмацiї); скласти карту термiнового повiдомлення про iнфекцiйне захворювання (каф. соцiальної гiгiєни i ОЗО); пiдiбрати препарати для створення активного i пасивного імунітету (каф. мiкробiологiї).

ПРОГРАМА САМОСТIЙНОЇ ПIДГОТОВКИ СТУДЕНТIВ

Навчальне завдання

Конкретизацiя завдань

Вивчити клiнiку правця

 

 

 

 

 

 

 

Вивчити лiкування правця

  • дати визначення хвороби
  • знати основнi клiнiчнi симптоми правця, класифiкацiю хвороби
  • провести диференцiальну дiагностику правця з запаленням суглобу нижньої щелепи, паратонзилярним, заглотковим абсцесами; тетанiєю, спазмофiлiєю, сказом, епiлепсiєю, iстерiєю, менiнгiтом, енцефалiтом, отруєнням стрiхнiном
  • знати етiотропне, специфiчне, патогенетичне, симптоматичне лiкування, реанiмацiйнi заходи при зупинцi дихання

Вивчити профiлактику правця

  • знати джерело iнфекцiї, механiзм передачi заразного початку, методи специфiчної профiлактики

 

СИТУАЦIЙНI ЗАДАЧI

1. Хворий В., 28 рокiв, в результатi нещасного випадку отримав опiк обличчя II ступеня. Проти правця ранiше щеплення не отримував. Провести екстрену специфiчну профiлактику правця.

2. Пiд час збору врожаю комбайнер поранив кисть. Через годину рана була оброблена, накладена асептична пов'язка, введена протиправцева сироватка. Через 8 годин хворий звернувся в медпункт з приводу уртикарної висипки, що свербить, високої температури. Попереднiй дiагноз.

3. Хвора Я., 31 рік, поступила з опiком лiвого стегна II ст., 5 рокiв тому перенесла правець. Вирiшити питання про специфiчну профiлактику правця.

4. У хворої В., 37 рокiв, пiсля кримiнального аборту розвинувся гострий правець із тяжким перебiгом. Лiкарська тактика.

5. Хвора Р., 18 рокiв, поступила в iнфекцiйне вiддiлення з пiдозрою на лицевий правець. З якими захворюваннями необхiдно провести диференцiальну дiагностику?

ЕТАЛОНИ ВIДПОВIДЕЙ

1. Необхiдна активно-пасивна iмунiзацiя: правцевий анатоксин в дозi 1,0 мл комбiнують із протиправцевою сироваткою 3 000 МО (сироватку вводять за Безредко).

2. Сироваткова хвороба.

3. Ввести 1,0 правцевого анатоксину i 3 000 МО протиправцевої сироватки.

4. а) протисудомна терапiя;

б) специфiчна терапiя – протиправцева сироватка до 250-300 тис. МО на курс; або 900 Мо протиправцевого людського імуноглобуліну одноразово.

в) ревiзiя порожнини матки пiд наркозом, щоб біль не провокував судомнi напади;

г) застосування антибiотикiв;

д) пiдтримання основних життєвоважливих функцiй органiзму.

5. Iз запальними процесами нижньої щелепи i суглобiв, зубiв, бiлявушної залози, паратонзилiтом, переломом основи черепа, паралiчем лицевого нерву.

МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ

1. Програм-контроль.

2. Курацiя хворих, обгрунтування клiнiчного дiагнозу, складання плану обстеження та лiкування хворого, виписування рецептiв.

3. Розв'язування ситуацiйних задач.

ЛIТЕРАТУРА

Основна

1. Дiагностика, терапiя та профiлактика iнфекцiйних хвороб в умовах полiклiнiки /За ред. М.А. Андрейчина. – Львiв: вид-во "Медична газета України", 1996. – 352 с.

2. Iнфекцiйнi хвороби / За ред. М.Б. Тiтова. – К.: Вища школа, 1995. – 567 с.

3. Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. – М.: Медицина, 1996. – 656 с.

Додаткова

1. Цыбуляк Г.Н. Столбняк. – М.: Медицина, 1971. – 322 с.

2. Крюкова З.В., Бондарев Л.С., Новикова Р.И. Неотложная терапия инфекционных болезней. – Київ: Вища школа, 1985. – 354 с.

Oddsei - What are the odds of anything.