Медицина

МЕДИКАМЕНТОЗНА ХВОРОБА

МЕДИКАМЕНТОЗНА ХВОРОБА

МIСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: палати, навчальна кiмната.

МЕТА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ: вмiти дiагностувати медикаментозну хворобу, лабораторно пiдтвердити її, призначити лiкування.

ПРОФЕСIЙНА ОРIЄНТАЦIЯ СТУДЕНТIВ. Ситуацiя з медикаментозною хворобою залишається напруженою. Частiшають випадки побiчних реакцiй i ускладнень, якi виникають на прийом медикаментозних препаратiв. Вони найчастiше виникають при використаннi бензилпенiцилiну, стрептомiцину, тетрациклiну, левомiцетину, канамiцину, сульфанiламiдних засобів, гетерогенних сироваток.

БАЗОВИЙ РIВЕНЬ ЗНАНЬ ТА ВМIНЬ

Уміти проводити фiзикальне обстеження хворого (каф. проптерапiї). Використовувати препарати патогенетичної та симптоматичної терапiї (каф. фармакологiї).

ПРОГРАМА САМОСТIЙНОЇ ПIДГОТОВКИ СТУДЕНТIВ

Навчальне завдання

Конкретизацiя завдань

Вивчити клiнiку медикаментозної хвороби

 

 

 

Вивчити дiагностику медикаментозної хвороби

Вивчити лiкування медикамен тозної хвороби

  • знати основнi клiнiчнi симптоми, класифiкацiю хвороби
  • провести диференцiальну дiагностику медикаментозної хвороби з iнфекцiйно- токсичним шоком, кропивницею iншої етiологiї, з iншими екзантемами
  • знати причини виникнення хвороби, характерну гемограму, спецiальнi тести для пiдтвердження дiагнозу
  • знати необхiднiсть виключення препарату, який викликав захворювання, патогенетичну, симптоматичну терапiю

Вивчити профiлактику медика ментозної хвороби

  • знати показання i протипоказання до призначення медикаментозних засобiв, коригуючу терапiю

 

СИТУАЦIЙНI ЗАДАЧI

1. Хворий лiкувався вдома сульфанiламiдними препаратами з приводу ангiни. Через 2 днi з'явилися скарги на бiль голови, запаморочення, серцебиття, біль у животi. Об'єктивно: температура 39,2о С, гiперемiя обличчя, пульс 110 уд./хв, на кiнцiвках висипання на зразок кропивницi у великiй кiлькостi, якi супроводжуються свербiнням. Якими лабораторними тестами можна пiдтвердити дiагноз?

2. Хворий В., 20 рокiв, доставлений в стацiонар швидкою допомо гою у важкому станi: на шкiрi тулуба геморагiчнi висипання, на сiдницях – некротичнi пухирцi. Температура 40,1о С, пульс 120 уд./хв, АТ – 85/50 мм рт. ст., тони серця глухi, печiнка виступає з-пiд реберної дуги на 4 см, пальпується край селезiнки. Хворий самостiйно лiкувався з приводу зубного болю. План лiкування.

3. Хворий звернувся до лiкарнi iз скаргами на нестiйкi випорожнення протягом 3-х мiсяцiв, слабiсть, зниження апетиту i втрату ваги. Хворiє на хронiчну пневмонiю, у зв'язку з чим повторно отримував велику кiлькiсть антибiотикiв. Лiкування.

4. У хворого пiсля введення протиправцевої сироватки з'явилися рiзка слабiсть, ядуха, стиснення i бiль за грудиною, холодний пiт, корчi, блювота, бiль у серцi, втрата свiдомостi. Невiдкладна допомога.

5. У зв'язку з наростанням катаральних явищ хворому з ГРЗ на 4-й день хвороби призначенi антибiотики. На наступний день з'явилися плямисто-папульознi висипання – спочатку на обличчi, а потiм поширилися на iншi дiлянки тiла. Диференцiальний дiагноз.

ЕТАЛОНИ ВIДПОВIДЕЙ

1. Медикаментозна хвороба. Еозинофiлiя, тест Шелi i лейкергiя із сульфанiламiдами.

2. Медикаментозна хвороба (синдром Лаєла). Вiдмiна анальгiну, кортикостероїди у великих дозах, дезiнтоксикацiйна терапiя, серцевi засоби.

3. Дисбактерiоз. Вiдмiна антибiотикiв, призначити протигрибковi препарати, колiбактерiн, бiостимулятори.

4. Анафiлактичний шок. Ввести 0,5 мл 1 % розчину адреналiну пiдшкiрно, преднiзолон у високих дозах, 2,4 % розчин еуфiлiну по 10 мл на глюкозi внутрiшньовенно, оксигенотерапiя, серцевi засоби, дезiнтоксикацiйна терапiя.

5. Медикаментозна хвороба. Кiр, краснуха, iнфекцiйна еритема Розенберга.

МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ

1. Програм-контроль.

2. Курацiя хворих, обгрунтування клiнiчного дiагнозу, складання плану обстеження та лiкування хворого, виписування рецептiв.

3. Розв'язування ситуацiйних задач.

ЛIТЕРАТУРА

Основна

1. Дiагностика, терапiя та профiлактика iнфекцiйних хвороб в умовах полiклiнiки /За ред. М.А. Андрейчина. – Львiв: вид-во "Медична газета України", 1996. – 352 с.

2. Iнфекцiйнi хвороби / За ред. М.Б. Тiтова. – К.: Вища школа, 1995. – 567 с.

3. Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. – М.: Медицина, 1996. – 656 с.

Додаткова

1. Грачева Н.М. Лекарственная болезнь в клинике инфекционных за болеваний. – М.: Медицина, 1978. – 199 с.

2. Богданов И.Л. Аллергия в патогенезе, клинике и терапии инфекционных болезней. – М.: Медицина, 1974. – 347 с.

3. Пинегин Б.В., Маляцев В.Н., Коршунов В.М. Дисбактериозы кишечника. – М.: Медицина, 1984. – 143 с.

Oddsei - What are the odds of anything.