Медицина

МАЛЯРIЯ

МАЛЯРIЯ

МIСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: палати, навчальна кiмната.

МЕТА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ: вмiти дiагностувати рiзнi форми малярiї, проводити лабораторне обстеження хворих, призначити лiкування i профiлактику цiєї хвороби.

ПРОФЕСIЙНА ОРIЄНТАЦIЯ СТУДЕНТIВ. Ситуацiя з малярiєю у свiтi залишається напруженою. Частiшають випадки завозу її в нашу країну, що при певних екологiчних умовах сприяє виникненню мiсцевих випадкiв хвороби. Малярiя вiднесена до хвороб, при яких передбачено санiтарну охорону територiї держави та обов'язкову реєстрацiю.

БАЗОВИЙ РIВЕНЬ ЗНАНЬ ТА ВМIНЬ

Уміти проводити фiзикальне обстеження хворого (каф. проптерапiї); визначити необхiдний об'єм клiнiчного (каф. проптерапiї), паразитологiчного (каф. бiологiї) обстеження; застосовувати препарати етiотропної, патогенетичної i симптоматичної терапiї, виписувати рецепти (каф. фармакологiї); скласти карту термiнового сповiщення про iнфекцiйне захворювання (каф. соцiальної гiгiєни i ОЗО).

ПРОГРАМА САМОСТIЙНОЇ ПIДГОТОВКИ СТУДЕНТIВ

Навчальне завдання

Конкретизацiя завдань

  1. Вивчити клiнiку малярiї.

 

 

 

 

2. Вивчити лабораторну дiагностику малярiї.

 

3. Вивчити лiкування малярiї.

4. Вивчити профiлактику малярiї.

  • дати визначення хвороби
  • знати основнi клiнiчнi симптоми малярiї, ускладнення, класифiкацiю
  • провести диференцiальну дiагностику малярiї з сепсисом, грипом, висипним i поворотним тифами, лептоспiрозом, вiрусними гепатитами
  • визначити об'єм необхiдних лабораторних дослiджень для пiдтвердження дiагнозу малярiї, правила приготування "товстої" краплi та мазка кровi, оцiнку даних паразитоскопiї i етiологiчний дiагноз малярiї
  • знати схему призначення протималярiйних препаратiв, лiкування ускладнених форм, невiдкладну допомогу при злоякiсному перебiгу захворювання
  • знати джерела iнфекцiї, механiзм передачi збудника боротьбу з переносниками, диспансеризацiю тих, що перехворіли, хiмiопрофiлактику малярiї

 

 

СИТУАЦIЙНI ЗАДАЧI

1. У хворого К., 21 рік, який 2 мiсяцi тому повернувся з Таджикистану, кожний третiй день напади трясучого ознобу з високою температурою i наступним потiнням. Попереднiй дiагноз.

2. Хворий А. направлений в стацiонар із малярiєю. Як лабораторно пiдтвердити дiагноз?

3. Хворому М. встановлений дiагноз малярiї. Призначити радикальний курс лiкування.

4. Пацієнт С. повернувся iз закордонного вiдрядження в Африку, де рiк то му перенiс малярiю. Скласти план диспансерного спостереження.

5. Громадянин Б. виїзджає в туристичну подорож влiтку в мiсцевiсть, яка неб лагоприємна щодо малярiї. Як запобiгти зараженню малярiєю?

ЕТАЛОНИ ВIДПОВIДЕЙ

1. Триденна малярiя.

2. Необхiдне повторне дослiдження "товстої" краплi та мазкiв кровi на наявнiсть малярiйного плазмодiю.

3. Триденний прийом делагiлу для припинення нападів та двотижневий курс примахiну (гематошизо-, гiстошизотропнi i гематоциднi препарати).

4. Протягом двох рокiв обов'язкова паразитоскопiя щомiсячно влiтку i 1 раз в квартал – в інші пори року. Обов'язковий двотижневий протирецидивний курс лiкування (навеснi).

5. Призначити курс делагiлу по 0,5 г один раз в тиждень протягом часу, що включає тиждень до в'їзду в ендемiчну зону, весь термiн перебування там i ще 6-8 тижнiв пiсля вiд'їзду iз зони.

МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ

1. Програм-контроль.

2. Курацiя хворих, обгрунтування клiнiчного дiагнозу, складання плану обстеження i лiкування, виписування рецептiв.

3. Розв'язування ситуацiйних задач.

ЛIТЕРАТУРА

Основна

1. Дiагностика, терапiя та профiлактика iнфекцiйних хвороб в умовах полiклiнiки /За ред. М.А. Андрейчина. – Львiв: вид-во "Медична газета України", 1996. – 352 с.

2. Iнфекцiйнi хвороби / За ред. М.Б. Тiтова. – К.: Вища школа, 1995. – 567 с.

3. Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. – М.: Медицина, 1996. – 656 с.

Додаткова

1. Крюкова З.В., Бондарев Л.С., Новикова Р.И. Неотложная терапия инфекционных болезней. – К.: Вища школа, 1985.

2. Инфекционные болезни. Руководство для врачей / Под ред. В.И. Покровского. - М.: Медиуцина, 1996. – 528 с.

Oddsei - What are the odds of anything.