Медицина

ЄРСИНIОЗИ

ЄРСИНIОЗИ

МIСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: палати, навчальна кiмната.

МЕТА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ: вмiти дiагностувати рiзнi клiнiчнi форми єрсинiозiв, призначити лiкування i розробити комплекс протиепiдемiчних заходiв.

ПРОФЕСIЙНА ОРIЄНТАЦIЯ СТУДЕНТIВ. Єрсинiози реєструються на всiй територiї i вiдзначаються значним зростанням захворюваностi у багатьох країнах Захiдної i Пiвнiчної Європи. Поряд iз спорадичними захворюваннями, частiше виникають спалахи єрсинiозiв у сiм'ях та органiзованих колективах. Треба звернути увагу на важкість дiагностики в зв'язку з полiморфiзмом клiнiчних проявiв.

БАЗОВИЙ РIВЕНЬ ЗНАНЬ ТА ВМIННЯ

Уміти проводити фiзикальне обстеження хворого (каф. проптерапiї), визначити необхiдний об'єм лабораторної дiагностики єрсинiозiв (каф. мiкробiологiї); пiдiбрати препарати для етiотропної та патогенетичної терапiї (каф. фармакологiї).

ПРОГРАМА САМОСТIЙНОЇ ПIДГОТОВКИ СТУДЕНТIВ

Навчальне завдання

Конкретизацiя завдань

Вивчити клiнiку єрсинiозiв

 

 

 

 

 

 

Вивчити лабораторну дiагностику єрсинiозiв

Вивчити лiкування єрсинiозiв

Вивчити профiлактику єрсинiозiв

- дати визначення хвороби

- знати основнi клiнiчнi форми i симптоми єрсинiозу

- провести диференцiальну дiагностику єрсинiозiв з сальмонельозом, дизентерiєю, ешерихiозом, скарлатиною, сепсисом, черевним тифом, вiрусним гепатитом

- визначити об'єм лабораторних дослiджень для пiдтвердження дiагнозу i термiн забору матерiалу

- знати етiотропну, патогенетичну i симптоматичну терапiю єрсинiозiв

- знати джерело iнфекцiї, механiзм зараження, протиепiдемiчнi заходи

СИТУАЦIЙНI ЗАДАЧI

1. Хворий В., 18 рокiв, поступив в iнфекцiйне вiддiлення iз скаргами на гарячку, нудоту, біль у животi, суглобах, рiдкi випорожнення. Захворювання пов'язує з вживанням салату iз свiжої капусти. При пальпацiї живота спостерігається болючiсть в iлеоцекальнiй дiлянцi.

Суглоби без змiн. Випорожнення ряснi, рiдкi, з домiшками слизу. Попереднiй дiагноз.

2. У хворого М. зафіксовано пiдвищення температури тiла до 38,7о С, нудота, блювання, дiарея, переймоподiбний біль у животi з переважною локалiзацiєю в правiй здухвиннiй дiлянцi. При пальпацiї живота відзначається напруження м'язiв черевної стiнки в дiлянцi iлеоцекального кута, позитивний симптом Щоткiна-Блюмберга. Про якi захворювання треба думати ?

3. Хвора П., 48 рокiв, поступила в стацiонар з пiдозрою на єрсинiоз. План обстеження.

4. Призначити лiкування хворому з дiагнозом: кишковий єрсинiоз, гастроентероколiтна форма.

5. В стацiонар поступили 3 члени однiєї сiм'ї з пiдозрою на єрсинiоз. Які протиепiдемiчнi заходи потрiбно провести в осередку.

ЕТАЛОНИ ВIДПОВIДЕЙ

1. Кишковий єрсинiоз.

2. Гострий апендицит; кишковий єрсинiоз, апендикулярна форма.

3. Гемо-, копро- i уринокультура, РА, РНГА з єрсинiозними дiагностикумами в динамiцi.

4. Антибiотики (тетрациклiн по 0,3 4 рази в день або левомiцетин по 0,5 4 рази в день), фуразолiдон по 0,1 4 рази в день (курс лiкування 7-10 днiв), симптоматична терапiя.

5. Провести епiдобстеження осередку для виявлення можливого джерела iнфекцiї i фактора передачi, комплекс санiтарно-гiгiєнiчних заходiв.

МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ

1. Програм-контроль.

2. Курацiя хворих, обгрунтування клiнiчного дiагнозу, складання плану обстеження та лiкування хворого, виписування рецептiв.

3. Розв'язування ситуацiйних задач.

ЛIТЕРАТУРА

Основна

1. Дiагностика, терапiя та профiлактика iнфекцiйних хвороб в умовах полiклiнiки / За ред. М.А. Андрейчина. Львiв: 1996. – 352 с.

2. Iнфекцiйнi хвороби / За ред. М.Б. Тiтова. – К.: Вища школа, 1995. – 567 с.

3. Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. – М.: Медицина, 1996. – 656 с.

Додаткова

1. Андрейчин М.А., Ивахив О.Л. Бактериальные диареи. – К.: Здоров’я, 1998. – 412 с.

  1. Андрейчин М.А., Булгаков В.А., Шабловська Є.О. Важливі зоонози. – К.: Здоров’я, 1994, – 256 с.

3. Сомов Г.П., Покровский В.И., Беседнова Н.Н. Псевдотуберкулеоз. – М.: Медицина, 1990. – 240 с.

Oddsei - What are the odds of anything.