Медицина

ДИЗЕНТЕРIЯ

ДИЗЕНТЕРIЯ

МIСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: палати, навчальна кiмната.

МЕТА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ: вмiти дiагностувати дизентерiю, лабораторно пiдтвердити дiагноз, проводити протиепiдемiчнi заходи в осередках iнфекцiї та органiзувати диспансерне спостереження за тими, хто перехворів.

ПРОФЕСIЙНА ОРIЄНТАЦIЯ СТУДЕНТIВ. Незважаючи на те, що за останнi роки на Українi досягнуто значних успiхiв у боротьбi з гострими кишковими iнфекцiями, вони залишаються однiєю з серйозних проблем охорони здоров'я. Зокрема, залишається високою захворюванiсть на дизентерiю, лiкування якої вимагає подальшого удосконалення не тiльки для скорочення тривалостi перебiгу гострого перiоду, але й лiквiдацiї наслiдкiв перенесеної хвороби.

БАЗОВИЙ РIВЕНЬ ЗНАНЬ ТА ВМIННЯ

Уміти проводити фiзикальне обстеження хворого (каф. проптерапiї); визначити необхiдний об'єм клiнiчного (каф. проптерапiї), бактерiологiчного та серологiчного (каф. мiкробiологiї) дослiджень; застосовувати препарати етiотропної та патогенетичної терапiї, виписувати рецепти (каф. фармакологiї); скласти карту термiнового повiдомлення про iнфекцiйне захворювання (каф. соцiальної гiгiєни i ООЗ).

ПРОГРАМА САМОСТIЙНОЇ ПIДГОТОВКИ СТУДЕНТIВ

Навчальне завдання

Конкретизацiя завдань

Вивчити клiнiку дизентерiї

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вивчити лабораторну діагностику

 

 

Вивчити лікування дизентерії

 

 

Вивчити профiлактику

 

- дати визначення хвороби

- знати основнi клiнiчнi симптоми, класифiкацiю хвороби

- провести диференцiальну дiагностику дизентерiї iз сальмонельозом, харчовими токсикоiнфекцiями, холерою, протозойними колiтами, ешерихiозом, гострими хiрургiчними захворюваннями органiв черевної порожнини, пухлинами

- визначити об'єм необхiдних лабораторних дослiджень для пiдтвердження дiагнозу i правила забору матерiалу

- знати етiотропну, патогенетичну, симптоматичну терапiю захворювання та невiдкладну допомогу при iнфекцiйно-токсичному шоцi

- знати джерела iнфекцiї, механiзм i фактори передачi збудника, термiни і правила виписки реконвалесцентiв iз стацiонару, диспансеризацiю перехворiлих

СИТУАЦIЙНI ЗАДАЧI

1. Хворий К. поступив в iнфекцiйне вiддiлення на другий день хвороби зi скаргами на переймоподiбний бiль у животi, повторну блювоту. Випорожнення 5 разiв, рiдкі, з домiшками слизу. При оглядi температура тiла 37,6о С, язик вологий, обкладений. При пальпацiї – бiль у лiвiй здухвиннiй дiлянцi, визначається спазмована сигмовидна кишка. Попереднiй дiагноз.

2. У хворого на гостру дизентерiю позитивний результат посiву калу на дизгрупу. Умови його виписки iз стацiонару.

3. Хворий В. поступив у стацiонар з пiдозрою на дизентерiю. Якими методами можна пiдтвердити дiагноз?

4. В стацiонар поступила дитина 12 рокiв зi скаргами на повторну блювоту, рiзкий переймоподiбний бiль в животi. Двiчi були рiдкі випорожнення з невеликими домiшками слизу. При оглядi – температура тiла 38,4о С, язик сухий, тахiкардiя, бiль при пальпацiї в правiй здухвиннiй дiлянцi, слабопозитивний симптом Щоткiна. В класi є випадки дизентерiї. Диференцiальний дiагноз.

5. На лiкарськiй дiльницi виявлено хворого на дизентерiю (проживає в гуртожитку). Тактика лiкаря стосовно хворого i оточуючих?

ЕТАЛОНИ ВIДПОВIДЕЙ

1. Дизентерiя.

2. Клiнiчне видужання, одноразове (для декретованих груп – дворазове) дослiдження випорожнень на дизгрупу (з негативним результатом).

3. Копрограма, бакпосiв випорожнень, РНГА з дизентерiйними дiагностикумами, ректороманоскопiя, проба Цуверкалова.

4. Гостра дизентерiя. Гострий апендицит.

5. Хворого госпiталiзувати, повiдомлення в СЕС, бакдослiдження контактних та спостереження за осередком протягом 7 днiв.Санiтарно-освiтня робота в осередку, дезiнфекцiя.

МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ

1. Програм-контроль.

2. Курацiя хворих, обгрунтування клiнiчного дiагнозу, складання плану обстеження i лiкування, виписування рецептiв.

3. Розв'язування ситуацiйних задач.

ЛIТЕРАТУРА

Основна

1. Дiагностика, терапiя та профiлактика iнфекцiйних хвороб в умовах полiклiнiки / За ред. М.А. Андрейчина. – Львiв: вид-во "Медична газета України, 1996. – 352 с.

2.Iнфекцiйнi хвороби / За ред. Тiтова М.Б.- Київ: Вища школа, 1995. – 568 с.

3. Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. – М.: Медицина, 1996. – 656 с.

Додаткова

1. Андрейчин М.А., Ивахив О.Л. Бактериальные диареи. – К.: Здоров’я, 1998. – 412 с.

2. Покровский В.И., Ющук Н.Д. Бактериальная дизентерия. – М.: Медицина, 1994. – 256 с.

  1. Постовит В.А. Инфекционные болезни: Руководство. – Санкт-Пе тербург: Сотис, 1997. – С. 90-118.
  2. Дифференциальная диагностика инфекционных болезней / Зубик Т.М., Иванов К.С., Казанцев А.П., Лесников А.А. – Ленинград: Медицина, 1991. – 336 с.
Oddsei - What are the odds of anything.