Медицина

ЧЕРЕВНИЙ ТИФ, ПАРАТИФИ А та В

ЧЕРЕВНИЙ ТИФ, ПАРАТИФИ А та В

МIСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: палати, навчальна кiмната.

МЕТА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ: навчити студентiв вмiти своєчасно поставити дiагноз черевного тифу i паратифiв А та В, лабораторно пiдтвердити дiагноз, призначити лiкування, органiзувати протиепiдемiчнi заходи в осередку.

ПРОФЕСIЙНА ОРIЄНТАЦIЯ СТУДЕНТIВ. Незважаючи на те, що за останнi роки в Українi досягнуто значних успiхiв у лiкуваннi та профiлактицi гострих кишкових iнфекцiй, вони все ж залишаються однiєю з основних проблем охорони здоров'я. В усiх країнах свiту реєструються хворi на черевний тиф та паратифи А та В, а в Середнiй Азiї та Близькому Сходi рiвень захворюваностi високий. У Тернопiльськiй областi також спостерiгаються спорадичнi випадки захворювання.

БАЗОВИЙ РIВЕНЬ ЗНАНЬ ТА ВМIННЯ

Уміти провести фiзикальне обстеження хворого (каф. проптерапiї); визначити необхiдний об'єм клiнiчного (каф. проптерапiї) бактерiологiчного та серологiчного дослідження (каф. мiкробiологiї); застосовувати препарати етiотропної, патогенетичної, симптоматичної терапiї (каф. фармакологiї), розпiзнати клiнiку кишкової кровотечi, перфорацiї кишечника (каф. хiрургiї).

ПРОГРАМА САМОСТIЙНОЇ ПIДГОТОВКИ СТУДЕНТIВ

Навчальне завдання

Конкретизацiя завдань

Вивчити клiнiку черевного тифу, паратифiв А i В

 

 

 

 

 

Вивчити лабораторну дiагностику черевного тифу та паратифiв А i В

Вивчити лiкування черевного тифу та паратифiв А i В

  • дати визначення хвороби
  • знати головнi клiнiчнi симптоми, лабораторнi данi, класифiкацiю хвороби, провести диференцiальну дiагностику черевного тифу та паратифiв А i В з грипом, висипним тифом, бруцельозом, туберкульозним менiнгiтом, малярiєю, iнфекцiйним мононуклеозом, сепсисом
  • знати об'єм лабораторних дослiджень, якi проводяться для пiдтвердження дiагнозу i термiн взяття матерiалу для дослiдження
  • знати режим, дiєту, етiотропну, патогенетичну, симптоматичну терапiю та лiкування ускладнень

Вивчити профiлактику черевного тифу, паратифiв А i В

  • знати джерела iнфекцiї, механiзм передачi збудника, протиепiдемiчнi заходи в осередку iнфекцiї; знати умови виписки iз стацiонару i диспансеризацiю реконвалесцентiв

СИТУАЦIЙНI ЗАДАЧI

1. Хворий К., 19 рокiв, звернувся до дiльничого терапевта на 5-й день захворювання зi скаргами на бiль голови, загальне нездужання, пiдвищення температури тiла, безсоння. Об'єктивно: блiдiсть шкiри, глухiсть серцевих тонiв, язик обкладений, вкорочення перкуторного звуку в правiй здухвиннiй дiлянцi. Як пiдтвердити попереднiй дiагноз?

2. У хворого на черевний тиф нормалiзувалась температура. Правила виписки хворого iз стацiонару.

3. Хворий М., 28 рокiв, поступив у клiнiку на другому тижнi захворювання з дiагнозом черевний тиф. Скласти план лiкування.

4. У хворого на черевний тиф спостерігається погiршання загального стану, біль у животi, тахiкардiя, язик сухий, живiт напруже ний, затримка випорожнень. Пояснити можливу (ймовiрну) причину погiршання стану. Обгрунтувати лiкувальну тактику.

5. У дитини 8 рокiв дiагностовано черевний тиф. Розробити протиепiдемiчнi заходи в осередку iнфекцiї.

ЕТАЛОНИ ВIДПОВIДЕЙ

1. Можна думати про черевний тиф. Взяти кров на гемокультуру, спостерiгати за реакцiєю Вiдаля в динамiцi.

2. Можна виписати не швидше 21-го дня нормальної температури. Через три днi пiсля вiдмiни антибiотикiв – дворазове дослiдження калу i сечi; на 11-й день нормальної температури – жовчi на черевнотифозну паличку, РПГА з Vi-антигеном, загальний аналiз кровi.

3. Спокiй, дiєта – стiл № 4, левомiцетин за схемою, дезiнтоксикацiйна терапiя, черевнотифозний бактерiофаг перед випискою, вiтамiни.

4. Специфiчне ускладнення черевного тифу – перфорацiя кишечника. Аналiз кровi, рентгенологiчне обстеження черевної порожнини. Термiнове оперативне втручання.

5. Медичне спостереження за контактними особами 21 день, термометрiя, бактерiологiчне дослiдження калу, сечi, фагування. Дезiнфекцiйнi заходи.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

1. Програм-контроль.

2. Курацiя хворих, обгрунтування клiнiчного дiагнозу, складання плану обстеження i лiкування, виписування рецептiв.

3. Розв'язування ситуацiйних задач.

ЛIТЕРАТУРА

Основна

1. Дiагностика, терапiя та профiлактика iнфекцiйних хвороб в умовах полiклiнiки /За ред. М.А. Андрейчина. – Львiв: вид-во "Медична газета України", 1996. – 352 с.

2. Iнфекцiйнi хвороби / За ред. М.Б. Тiтова. – К.: Вища школа, 1995. – 567 с.

3.Тітов М.Б., Яворський І.Г. Семіотика інфекційних хвороб. – Львів, Ескулап, 1996. – 164 с.

4. Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. – М.: Медицина, 1996. – 656 с.

Додаткова

1. Борисова М.А., Зарицкий А.М., Цеюков С.П. Брюшной тиф и паратифы А и В. – К.: Здоров’я, 1990. – 192 с.

5. Инфекционные болезни. Руководство для врачей / Под ред. В.И. Покровского. – М.: Медицина, 1996. – 528 с.

Oddsei - What are the odds of anything.