Медицина

ЧУМА

ЧУМА

МIСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: палати, навчальна кiмната.

МЕТА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ: вмiти дiагностувати чуму, лабораторно пiдтвердити дiагноз, лiкувати хворих, проводити термiновi заходи, спрямованi на попередження i лiквiдацiю iнфекцiї.

ПРОФЕСIЙНА ОРIЄНТАЦIЯ СТУДЕНТIВ. В Українi є природнi осередки чуми (Крим, степовi пiвденнi областi). Крiм того, можливi випадки завозу цiєї хвороби з-за кордону внаслiдок широких мiжнародних зв'язкiв.

БАЗОВИЙ РIВЕНЬ ЗНАНЬ ТА ВМIННЯ

Уміти проводити фiзiкальне обстеження хворого (каф. проптерапiї); визначити необхiдний об'єм клiнiчного (каф. проптерапiї), бактерiологiчного i серологiчного обстеження (каф. мiкробiологiї); застосовувати препарати етiотропної (каф. мiкробiологiї), дезiнтоксикацiйної, патогенетичної терапiї (каф. фармакологiї); заповнити карту термiнового повiдомлення про iнфекцiйне захворювання (каф. соцiальної гiгiєни i ОЗО); призначити негайну профiлактику чуми контактним особам (каф. мiкробiологiї).

ПРОГРАМА САМОСТIЙНОЇ ПIДГОТОВКИ СТУДЕНТIВ

Навчальне завдання

Конкретизацiя завдань

Вивчити клiнiку чуми

 

 

 

 

 

Вивчити лабораторну дiагностику чуми

 

Вивчити лiкування чуми

  • дати визначення хвороби
  • знати основнi клiнiчнi симптоми рiзних форм хвороби, класифiкацiю чуми
  • провести диференцiальну дiагностику з сибiркою, туляремiєю, лiмфаденiтом, лiмфагранулематозом, туберкульозом, сепсисом, менiнгококцемiєю
  • визначити об'єм лаборатор них обстежень, необхiдних для пiдтвердження дiагнозу, знати правила забору i доставки матерiалу для дослiдження у пiдозрiлих на чуму хворих
  • знати етiотропну, патогенетичну i симптоматичну терапiю

Вивчити профiлактику чуми

  • знати джерело iнфекцiї, механiзм передачi збудника, протиепiдемiчнi заходи в осередку карантинної iнфекцiї

СИТУАЦIЙНI ЗАДАЧI

1. В санпропускник доставлений мисливець зi скаргами на рiзку бiль у лiвiй нозi, гарячку з остудою, спрагу, припухлiсть i болючiсть в лiвiй паховiй дiлянцi, де шкiра багряно-цiанотична. Загальний стан хворого тяжкий, температура 39о С. Свiдомiсть збережена. Язик "крейдяний". Тахiкардiя. Задишка. Попереднiй дiагноз.

2. Хворий поступив у стацiонар з пiдозрою на чуму. План обстеження для пiдтвердження дiагнозу.

3. У хворого В., 36 рокiв, дiагностована бубонна форма чуми. Призначити лiкування.

4. В природньому осередку чуми у хворої С., 53 рокiв, в дiлянцi лiвого передплiччя з'явився гнiйничок, рiзко болючий, з iнфiльтрацiєю, невеликим набряком i гiперемiєю шкiри довкола. Пахвинний лiмфовузол значно збiльшений, болючий, незрощений з оточуючими тканинами, шкiра над ним не змiнена. Диференцiальний дiагноз.

5. В Астраханському степу встановленi мiграцiя i падiж серед гризунiв. Якi протиепiдемiчнi заходи треба провести?

ЕТАЛОНИ ВIДПОВIДЕЙ

1. Чума, бубонна форма.

2. Загальний аналiз кровi, бактерiологiчне дослiдження кровi, мазкiв з зiву, вмiсту бубону, бiопроба, методи експрес-дiагностики.

3. Антибiотики парентерально i мiсцево, дезiнтоксикацiйна терапiя, вiтамiни.

4. Фурункул, карбункул, чума, туляремiя.

5. Дератизацiя спецзагонами, вакцинацiя груп ризику, праця в захисному одязi в зонi пiдвищеної небезпеки.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

1. Програм-контроль.

2. Курацiя хворих, обгрунтування клiнiчного дiагнозу, складання плану обстеження i лiкування, виписування рецептiв.

3. Розв'язування ситуацiйних задач.

ЛIТЕРАТУРА

Основна

1. Дiагностика, терапiя та профiлактика iнфекцiйних хвороб в умовах полiклiнiки /За ред. М.А. Андрейчина. – Львiв: вид-во "Медична газета України", 1996. – 352 с.

2. Iнфекцiйнi хвороби / За ред. М.Б. Тiтова. – К.: Вища школа, 1995. – 567 с.

3. Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. – М.: Медицина, 1996. – 656 с.

Додаткова

1. Андрейчин М.А., Булгаков В.А., Шабловська Є.О. Важливi зооно зи. – К.: Здоров'я, 1994. – 254 с.

  1. Черкасский Б.Л. Справочник по особо опасным инфекциям. – М.: Медицина, 1996. – 160 с.
Oddsei - What are the odds of anything.