Медицина

БРУЦЕЛЬОЗ

БРУЦЕЛЬОЗ

МIСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: палати, навчальна кiмната.

МЕТА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ: вмiти дiагностувати рiзнi клiнiчнi форми бруцельозу, лабораторно пiдтвердити дiагноз, призначити лiкування, органiзувати протиепiдемiчнi заходи.

ПРОФЕСIЙНА ОРIЄНТАЦIЯ СТУДЕНТIВ. Бруцельоз широко розповсюджений на всiх континентах, особливо в країнах із розвинутим тваринництвом. На територiї нашої країни захворювання має спорадичне поширення. Випадки бруцельозу реєструються серед домашнiх тварин i людей.

БАЗОВИЙ РIВЕНЬ ЗНАНЬ ТА ВМIННЯ

Проводити фiзикальне обстеження хворого (каф. проптерапiї); визначити необхiдний об'єм клiнiчного (каф. проптерапiї), бактерiологiчного, серологiчного (каф. мiкробiологiї) обстеження; пiдiбрати препарати для створення пасивного iмунiтету, використовувати етiотропнi i патогенетичнi препарати (каф. мiкробiологiї); скласти карту термiнового повiдомлення про iнфекцiйне захворювання (каф. соцiальної гiгiєни та ООЗ).

ПРОГРАМА САМОСТIЙНОЇ ПIДГОТОВКИ СТУДЕНТIВ

Навчальне завдання

Конкретизацiя завдань

Вивчити клiнiку бруцельозу

Вивчити лабораторну дiагностику бруцельозу

Вивчити лiкування бруцельозу

Вивчити профiлактику бруцельозу

- дати визначення хвороби

- знати основнi клiнiчнi прояви гострого, хронiчного i резидуального бруцельозу

- визначити об'єм лабораторних дослiджень для пiдтвердження дiагнозу i правила забору матерiалу

- знати етiотропну, специфiчну, патогенетичну, симптоматичну терапiю

- знати джерела iнфекцiї, механiзми i фактори передачi, об'єм протиепiдемiчних, медичних i санiтарно-ветеринарних заходiв

СИТУАЦIЙНI ЗАДАЧI

1. Пiсля повернення з сiльськогосподарських робiт в одного з студентiв з'явилися пiдвищення температури тiла, озноб, пiтливiсть. При оглядi гiперемiя обличчя, пальпуються збiльшенi лiмфатичнi вузли, збiльшенi печiнка i селезiнка. В анамнезi – вживання некип'яченого молока, бринзи. Попереднiй дiагноз.

2. Хвора С., 48 рокiв, доярка, хворiє на гострий бруцельоз (стадiя генералiзованих проявiв). План лiкування.

3. В одному з колгоспiв при плановому обстеженнi тварин виявлений бруцельоз. Протиепiдемiчнi заходи.

4. Хвора поступила на 2-му тижнi хвороби з скаргами на біль у суглобах, пiдвищення температури, пiтливiсть, озноб. Тривалий час працювала на молочнiй фермi. Диференцiальний дiагноз.

5. Хвора А., 34 роки, поступила в клiнiку з пiдозрою на бру цельоз. План обстеження для пiдтвердження дiагнозу.

ЕТАЛОНИ ВIДПОВIДЕЙ

1. Бруцельоз.

2. Левомiцетин по 0,5 4 рази протягом 10 днiв, вiтамiнотерапiя.

3. Дотримання ветеринарно-санiтарних заходiв. Профiлактичнi щеплення тваринникам сухою живою бруцельозною вакциною. Праця в захисному одязi.

4. Бруцельоз, черевний i висипний тифи, туберкульоз, ревматизм.

5. Посiв кровi на поживнi середовища, реакцiя Райта-Хаддлсона, РЗК, РНГА, РIФ, проба Бюрне.

МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ

1. Програм-контроль.

2. Курацiя хворих, обгрунтування клiнiчного дiагнозу, складання плану обстеження i лiкування, виписування рецептiв.

3. Розв'язування ситуацiйних задач.

ЛIТЕРАТУРА

Основна

1. Дiагностика, терапiя та профiлактика iнфекцiйних хвороб в умовах полiклiнiки / За ред. М.А. Андрейчина. – Львiв: вид-во "Медична газета України", 1996. – 352 с.

2. Iнфекцiйнi хвороби / За ред. М.Б. Тiтова. – К.: Вища шко ла, 1995. – 567 с.

3. Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. – М.: Медицина, 1990. 656 с.

Додаткова

1. Андрейчин М.А., Булгаков В.А., Шабловська Є.О. Важливі зоонози. – К.: Здоров’я, 1994. – 256 с.

2. Белозеров Е.С. Бруцеллез. – Л.: Медицина, 1985. – 165 с.

Oddsei - What are the odds of anything.