Медицина

БОТУЛIЗМ

БОТУЛIЗМ

МIСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: палати, навчальна кiмната.

МЕТА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ: вмiти обгрунтувати дiагноз ботулiзму, пiдтвердити його лабораторно, призначити лiкування i органiзувати протиепiдемiчнi заходи.

ПРОФЕСIЙНА ОРIЄНТАЦIЯ СТУДЕНТIВ. Кiлькiсть випадкiв ботулiзму в Українi зростає. Це пов'язано з домашнiм консервуванням м'ясних, рибних, овочевих продуктiв. Зустрiчається ботулiзм у виглядi спорадичних випадкiв, трапляються й епiдемiчнi спалахи. Летальнiсть надзвичайно висока i складає в середньому 11,4 %.

БАЗОВИЙ РIВЕНЬ ЗНАНЬ ТА ВМIННЯ

Умiти проводити фiзикальне обстеження хворого (каф. проптерапiї); визначити необхiдний об'єм клiнiчного (каф. проптерапiї), бактерiологiчного i бiологiчного (каф. мiкробiологiї) обстежень;. промити шлунок i кишечник (каф. проптерапiї); пiдiбрати препарати для створення пасивного iмунiтету, використовувати етiотропнi i патогенетичнi препарати (каф. мiкробiологiї); скласти карту термiнового повiдомлення про iнфекцiйне захворювання (каф. соцiальної гiгiєни та ООЗ).

ПРОГРАМА САМОСТIЙНОЇ ПIДГОТОВКИ СТУДЕНТIВ

Навчальне завдання

Конкретизацiя завдань

Вивчити клiнiку ботулiзму

 

 

 

 

 

 

 

Вивчити лабораторну дiагностику ботулiзму

 

Вивчити лiкування ботулiзму

 

 

Вивчити профiлактику ботулiзму

- дати визначення хвороби;

- знати класифiкацiю, основнi клiнiчнi симптоми ботулiзму і ускладнення

- провести диференцiальну дiагностику ботулiзму з харчовими токсикоiнфекцiями iншого генезу, дифтерiєю, полiомiєлiтом, отруєннями отруйними грибами, беладоною, атропiном, метанолом

- знати об'єм необхiдних лабораторних дослiджень для пiдтвердження дiагнозу і правила забору матерiалу для дослiджень

- вивчити першу допомогу хворому, специфiчнi та етiотропнi засоби для лiкування ботулiзму, патогенетичну та симптоматичну терапiю

- знати джерело iнфекцiї при ботулiзмi, механiзм передачi збудника, протиепiдемiчнi заходи

СИТУАЦIЙНI ЗАДАЧI

1. Хвора Я., 34 рокы, поступила в iнфекцiйний стацiонар на 4-й день хвороби зi скаргами на двоїння в очах, "сiтку" перед очима, сухiсть у ротi, утруднення при ковтаннi, рiзку м'язову слабкiсть. Попереднiй дiагноз.

2. В стацiонар поступила хвора на 2-й день захворювання зi скаргами на загальну слабiсть, бiль голови, здуття живота, субфебрильну температуру. Об'єктивно: зiницi розширенi, анiзокорiя, птоз правої повiки. Мова невиразна. Парез м'якого пiднебiння. Порушено ковтання твердої i м'якої їжi. Ваш дiагноз. На що потрiбно звернути увагу при збираннi епiданамнезу ?

  1. У хворого Б., 35 рокiв, на другий день хвороби з'явились сухiсть в ротi, утруднене ковтання, першiння. Якi симптоми необхiдно перевiрити ?

4. В стацiонар одночасно поступили 5 хворих з ознаками ботулiзму, якi вживали в їжу котлети, овочевий суп, торт, консервованi гриби, компот. Який продукт мiг бути фактором передачi iнфекцiї ? План обстеження.

5. Хвора В., 18 рокiв, поступила в хiрургiчний стацiонар з дiагнозом гостра кишкова непрохiднiсть. Захворiла п'ять днiв тому, через 6-8 год пiсля використання в їжу м'ясної тушонки вiдчула сухiсть у ротi, "незручнiсть" при ковтаннi. На наступний день з'явилися слабiсть, запаморочення, головний бiль, двоїння в очах, поперхування їжею. Дiагноз. Лiкування.

ЕТАЛОНИ ВIДПОВIДЕЙ

1. Ботулiзм, тяжкий перебiг.

2. Ботулiзм, тяжкий перебiг. Необхiдно звернути увагу на те, чи вживала консервованi продукти.

3. Необхiдно перевiрити очнi симптоми.

4. Консервованi гриби. Кров для бiологiчної проби нейтралiзацiї токсину, кров та випорожнення на бактерiологiчне обстеження.

5. Ботулiзм. Промивання шлунка, кишечника, сольовi послаблюючi, серотерапiя, дезiнтоксикацiйна та антимiкробна терапiя, ан тигiстамiннi препарати.

МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ

1. Програм-контроль.

2. Курацiя хворих, обгрунтування клiнiчного дiагнозу, складання плану обстеження i лiкування, виписування рецептiв.

3. Розв'язування ситуацiйних задач.

ЛIТЕРАТУРА

Основна

  1. Дiагностика, терапiя та профiлактика iнфекцiйних хвороб в умовах полiклiнiки / За ред. М.А. Андрейчина. – Львiв: вид-во "Медична газета України", 1996. – 352 с.
  2. Інфекційні хвороби / За ред. М.Б. Тітова. – К.: Вища школа, 1995. – 567 с.

3. Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. – М.: Медицина, 1996. – 656 с.

Додаткова

  1. Бондарев Л.С. Варенко Ю.С. Ботулизм. – К.: Здоров’я, 1990. – 72 с.
  2. Постовит В.А. Инфекционные болезни: Руководство. – СПб. СОТИС, 1997. – 502 с.

3. Никифоров В.Н.., Никифоров В.В. Ботулизм. – Л.: Медицина, 1978. – 200 с.