. 8. , a.tibialis anterior, , n.peroneus profundus, ; (1/4).