Медицина

ÇÀÕÂÎÐÞÂÀÍÍß ÍÀÄÍÈÐÊÎÂÈÕ ÇÀËÎÇ


Ðèñ. 1 Àíàòîì³ÿ íàäíèðêîâèõ çàëîç: 1 - ñòðàâîõ³ä; 2 - v. phrenica inf. sin. 3 - aa. suprarenales sup. sin., 4 - gl. suprarenalis sin., 5 - trunñus coeliacus, 6 - a. suprarenalis media sin., 7 - a . suprarenalis sin., 8 - v. centralis gl. suprarenalis sin., 9 - a. et v. renalis sin., 10 - a. mesenterica sup., 11 - aorta abdominalis., 12 - v. cava inf., 13 - a. et v. renalis dex., 14 - a. suprarenalis inf. dex ., 15 - a. suprarenalis media dex ., 16 - gl. suprarenalis dex., 17 - v. centralis gl. suprarenalis dex ., 18 - aa. suprarenales sup. dex., 19 - v. cava inf., 20 - aa. phrenicae inf. (no Netter).