Медицина

ÇÀÕÂÎÐÞÂÀÍÍß Ï²ÄØËÓÍÊÎÂί ÇÀËÎÇÈ


Ðèñ. 34. Òîïîãðàô³ÿ òèïîâî¿ ñòåãíîâî¿ ãðèæ³. 1 - lig.inguinale; 2 - lig.lacunare; 3 - ñòåãíîâà ãðèæà; 4 - a. et v.ðudenda externa; 5 - m.pectineus; 6 - v.saphena magna; 7 - lnn.inguinales profundi; 8 - a. et v.femoralis; 9 - a.et v.epigastrica superficialis.

Oddsei - What are the odds of anything.