ϲί

. 9. .
1 - n.ilioinguinalis; 2 - m.obliguus internus abdominis; 3 - fascia transversalis; 4 - ; 5 - ; 6 - ; 7 - funiculus spermaticus; 8 - a.et v.epigastrica inferior; 9 - m.obligui externi abdominis.