ϲί

. 8. ...
- ; - ; - ' ; - -. 1 - fascia transversalis; 2 - ; 3 - lig.inguinale; 4 - peritoneum; 5 - funiculus spermaticus; 6 - m.obligui externi abdominis; 7 - m.obliguus internus abdominis; 8 - m.transversus abdominis; 9 - anulus inguinalis superficialis; 10 - ; 11 - ; 12 - scrotum.