ϲί

. 3. .
1 - m.rectus abdominis; 2 - lig.interfoveolare; 3 - anulus inguinalis profundus; 4 - Lig.inguinale; 5 - a.et v.epigastrica inferior; 6 - ; 7 - lig.lacunare; 8 - a.et v.iliaca externa; 9 - foramen obturatorium; 10 - n.obturatorius; 11 - a.et v.obturatoria; 12 - ureter dexter; 13 - ductus deferens; 14 - vesica urinaria; 15 - peritoneum; 16 - fossa supravesicalis; 17 - fossa inguinalis medialis; 18 - lig.induinale; 19 - fossa inguinalis lateralis; 20 - plica umbilicalis media; 21 - plica umbilicalis medialis; 22 - plica umbilicalis lateralis.