Медицина

ÇÀÕÂÎÐÞÂÀÍÍß Ï²ÄØËÓÍÊÎÂί ÇÀËÎÇÈ


Ðèñ. 1. Òîïîãðàô³ÿ ïàõîâî¿ ä³ëÿíêè. 1- àïîíåâðîç m.obligui externi abdominis; 2- a. Et v. Epigastrica superficialis; 3-anulus inguinalis superficialis; 4 - crus mediale; 5 - crus laterale; 6 - funikulus spermatikus; 7 - n.ilioinguinalis; 8 - a.et v.pudenda externa; 9 - v.saphena magna; 10 - n.cutaneus femoris lateralis; 11 - ïîâåðõíåâ³ ïàõîâ³ ë³ìôàòè÷í³ âóçëè ³ ñóäèíè; 12 - a.et v.circumflexa ilium superficialis; 13 - lig.inguinale.