Медицина

(Ìàë. 7.)Ìàë. 7.   Ì'ÿçè òàçîâîãî äíà ïåðåä ïîëîãàìè (çà Ð. Ä. ѳíåëüí³êîâèì)

       
1. M. Ischiocavernonus; 2. M. Constrictor cuni; 3. Vagina; 4. M. Transversus perinei profundus; 5. M. Transversus perinei superficialis; 6. M. Levator ani; 7. M. Sphincter ani exernus; 8. M. Gluteus maximus; 9. Anus