Medicine

6. ˲ÊÓÂÀÍÍß

6. ˲ÊÓÂÀÍÍß

 

      7. ÇÀÑÎÁÈ ÄËß ÍÀÐÊÎÇÓ

7.1. Çàñîáè äëÿ ³íãàëÿö³éíîãî íàðêîçó.

7.2. Çàñîáè äëÿ íå³íãàëÿö³éíîãî íàðêîçó.

Oddsei - What are the odds of anything.