Медицина

  Ðèñ. 1.3.2. Ãëîòêîâî-ñòðàâîõiäíèé äèâåðòèêóë (Öåíêåðà). Êîíòðàñòíà åçîôàãîðåíòãåíîãðàìà.

 
Ðèñ. 1.3.2. Ãëîòêîâî-ñòðàâîõiäíèé äèâåðòèêóë (Öåíêåðà). Êîíòðàñòíà åçîôàãîðåíòãåíîãðàìà.
Oddsei - What are the odds of anything.