А 
Б
Рис. 1.1.8. Лiвобiчний тотальний пiопневмоторакс. Оглядова рентгенограма. Пряма проекцiя (А). Видно горизонтальний рiвень рiдини та наявнiсть повiтря в плевральнiй порожнинi. На його фонi чiтко контурується край колабованої легенi.
Фрагмент комп’ютерної томограми (Б).